Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020 w zakresie umiędzynarodowienia.

PDFZarządzenie Nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia działań związanych z realizacją Strategii ... (257,49KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia działań ... (801,93KB)
 

 

Zarządzenie Nr 3/2018
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018r.

 

w sprawie określenia działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020 w zakresie umiędzynarodowienia.  

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1a  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  w związku z Uchwałą nr 3/2011/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020 określa się działania mające na celu umiędzynarodowienie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakres działań określa  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorom Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 24 stycznia 2018r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 3/2018

Rektora Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w sprawie określenia działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020 w zakresie umiędzynarodowienia.

 

Realizując Strategię Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012 - 2020 przyjętą Uchwałą nr 31/2011/2012  Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 • nawiązując bezpośrednio do jej Misji i Wizji rozwoju,
 • realizując strategiczne kierunki rozwoju, które wyznaczają i systematyzują priorytety oraz cele jakie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zamierza osiągać w poszczególnych obszarach swojej działalności
 • dążąc do uszczegółowienia celów działań operacyjnych związanych z obszarami strategicznych kierunków rozwoju, a zwłaszcza:
 1. stałego doskonalenia jakości kształcenia,
 2. umacniania pozycji artystycznej i naukowej,
 3. rozwijania różnorodnych form współpracy z otoczeniem.

zalecam podejmowanie następujących działań w zakresie umiędzynarodowienia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:  

 1. dążenie do zwiększania reprezentacji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ogólnopolskich i międzynarodowych wybieralnych gremiach akademickich, organach przedstawicielskich, gremiach artystycznych i naukowych, w tym organizacjach artystycznych i naukowych,
 2. promowanie międzynarodowych działań artystycznych i naukowo-badawczych realizowanych w ogólnopolskich i międzynarodowych zespołach twórczych,
 3. intensyfikacja współpracy z uczelniami zagranicznymi, w tym uczelniami zrzeszonymi w Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC),
 4. uczestnictwo w corocznych spotkaniach International Relation Coordinators (w ramach AEC) umożliwiających nawiązywanie nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi    i wymianę doświadczeń,
 5. rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany kadry artystycznej  i naukowej,
 6. zapraszanie wybitnych artystów i pedagogów z uczelni zagranicznych, w celu prowadzenia kursów mistrzowskich,
 7. intensyfikacja wymiany międzynarodowej i rozszerzanie zakresu mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach umów bilateralnych i programów międzynarodowych,
 8. rozszerzanie zakresu współpracy artystycznej i naukowej z "pozauczelnianymi" instytucjami artystycznymi za granicą (filharmonie, opery, szkoły muzyczne, instytucje międzynarodowe – EMU, Pearle*-Live Performance Europe, EAS itp.),
 9. promowanie międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych,
 10. stwarzanie dogodnych warunków i podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej komercjalizacji i transferu wyników prac artystycznych i naukowo-badawczych,
 11. zwiększanie liczby profesorów zagranicznych, z włączaniem ich także w realizację projektów i programów artystyczno-badawczych realizowanych przez Akademię Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach dostępnych środków finansowych,
 12. promocja interdyscyplinarnych projektów artystycznych i naukowych, mających na celu zapewnienie większej integracji działalności artystycznej i badań naukowych,
 13. zwiększanie zakresu działalności wydawniczej, w tym wzrost liczby publikacji w języku angielskim (w połączeniu z działaniami służącymi zwiększaniu ich impact factor w wymiarze międzynarodowym),
 14. zapewnienie wszechstronnego dostępu do informacji artystycznej i naukowej, digitalizacja i upowszechnianie wyników prac artystycznych i naukowo-badawczych,
 15. uzyskanie międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej,
 16. rozwijanie szerokiej i kompleksowej oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia,
 17. stworzenie systemu stałego doskonalenia poziomu lingwistycznego oferty dydaktycznej realizowanej w języku angielskim i innych językach (zarówno w ramach Erasmusa, jak  i programów anglojęzycznych),
 18. doskonalenie obsługi administracyjno-bytowej studentów zagranicznych,
 19. działania na rzecz "systemu dwóch dyplomów" z wybranymi uczelniami zagranicznymi;
 20. stworzenie systemu premiowania (np. w postaci Nagrody Rektora) za organizację współpracy międzynarodowej i działalność na rzecz umacniania pozycji uczelni na arenie międzynarodowej,
 21. umożliwienie młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym pobytów na stażach      w zagranicznych ośrodkach artystyczno-naukowych,
 22. modernizacja strony internetowej Uczelni, bardziej „przyjaznej” dla studentów zagranicznych,
 23. rozwój kształcenia w formule Lifelong Learning, adresowanego do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.