Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 8/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności.. (522,89KB)
 

Zarządzenie Nr 8/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz  § 14 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dofinansowanie działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej w 2018 r. następować będzie w formie dofinansowania wydatków poniesionych przez pracowników na działalność rekreacyjną, kulturalną i sportową, a w szczególności na dofinansowanie zajęć sportowych organizowanych w klubach fitness, wejść na siłownię lub basen, udział w zajęciach tanecznych, biletów do kina, teatru, opery, muzeum, ogrodu zoologicznego, biletów na imprezy sportowe, koncerty.

§ 2

Dofinansowanie, o którym mowa w § 1,  dotyczy dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej pracowników oraz dzieci pracowników, o których mowa w § 12 ust. 2  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r.

 § 3

Wysokość dofinansowania oraz maksymalna łączna kwota dofinansowania uzależnione są od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, i z zastrzeżeniem § 4 wynoszą: 

Przychód

Wysokość dofinansowania

Maksymalna łączna
kwota dofinansowania

do 2500 zł miesięcznie

60% poniesionego wydatku

450 zł

od 2501 zł miesięcznie

50% poniesionego wydatku

400 zł

 

§ 4

Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości dofinansowania, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

 

§ 5

  1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest przedstawienie przez pracownika rachunku lub faktury VAT lub innego dokumentu zawierającego dane wymagane na rachunku.
  2. Dofinansowaniu na podstawie niniejszego Zarządzenia podlegają wydatki:

1) poniesione w 2017 r. i 2018 r. i  udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT lub innymi dokumentami zawierającymi dane wymagane na rachunku, wystawionymi w grudniu 2017 r. –  pod warunkiem ich przedłożenia do dnia 28 lutego 2018 r.,

2) poniesione w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.