Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej.

PDF13.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej..pdf (657,18KB)

DOC13.02.2018 - Załącznik Nr 1.doc (34,00KB)

DOC13.02.2018 - Załącznik Nr 2.doc (34,50KB)
 

Wrocław, 12 lutego 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej.

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:

a) wykonanie fotografii podczas realizacji imprez artystycznych i naukowych organizowanych przez Akademię muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

b) wykonanie sesji zdjęciowych na potrzeby wydawnictw książkowych i płytowych oraz publikacji w Internecie.

 1. Wykonawcy zdjęć przysługują wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć, będących przedmiotem poszczególnych zleceń, w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
 2. W ramach podanych przez Oferenta wycen Wykonawca z dniem przyjęcia zdjęć przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć, co upoważnia Zamawiającego również do korzystania ze zdjęć do celów promocyjnych uczelni na następujących polach eksploatacji:

a) przygotowania zdjęć na swoje potrzeby, w szczególności do obróbki redakcyjnej i komputerowej;

b) wprowadzenia zdjęć do pamięci komputera;

c) włączenia zdjęć lub ich fragmentu do publikacji zbiorowej lub wydania jako samodzielnego zdjęcia,

d) zwielokrotniania zdjęć dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych,

e) publicznego prezentowania zdjęć za pośrednictwem sieci informatycznych oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania zdjęć dla celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz wszelkich formach i działaniach reklamowych,

g) wprowadzenia zdjęć do obrotu i rozpowszechniania bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców,

h) rozpowszechniania zdjęć, w dowolnej formie, w tym w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków;

 1. Zamawiający ma prawo ponadto wykorzystywać zdjęcia poprzez tworzenie galerii zdjęć, wykorzystania zdjęć w kolażach, wystawach itp. Zamawiający może również dokonywać  zmian w zakresie rozmiaru zdjęć.
 2. W przypadku realizacji zdjęć w siedzibie Zamawiającego koszty transportu na miejsce sesji, noclegu, wyżywienia oraz inne koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we własnym zakresie.
 3. Zdjęcia, w ilości określonej w zamówieniu, Wykonawca przekazuje po obróbce graficznej w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia ostatniej sesji zdjęciowej za pomocą platformy WeTransfer, w plikach JPEG w wersji 1000 px oraz HD. W terminie 1 dnia roboczego Wykonawca przekazuje 3 zdjęcia do wykorzystania na profilu Zamawiającego na portalach Facebook i Twitter.
 4. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

  wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) oraz udostępnienie portfolio w postaci 20 zdjęć w plikach JPEG w wersji HD wykonanych przez Oferenta, dokumentujących doświadczenie podczas realizacji zdjęć z wydarzeń artystycznych i przesłanie powyższych materiałów drogą elektroniczną na adres: justyna.milosz-konopacka@amuz.wroc.pl 

 5. Termin przesyłania ofert upływa 20 lutego 2018 r. o godz. 15.00.
 6. Kryteria oceny i punktacja:

a) Cena wg kalkulacji: Suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr1) x mnożniki (wg załącznika nr 2, punktacja 0-10 pkt.) waga kryterium = 5

b) Ocena portfolio (punktacja od 0 do 10 pkt.), waga kryterium = 5

c) Punktacja obliczona wg wzoru:

500000

 

X 5(waga kryterium)

+

Liczba punktów za

portfolio

 

X 5(waga kryterium)

=

Suma cen x mnożnik

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wypełnione wszystkie pozycje z Załącznika nr 1.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 1 roku.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Tabela dla Oferenta

 

Rodzaj zlecenia

Kwota brutto

 
 
 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego 
(do 3 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  1-dniowego 
(od 4 do 6 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego
(od 7 do 9 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  2-dniowego 
(do 10 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  3-dniowego

(do 15 godzin)

 

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 2-dniowego (typu trasa koncertowa)
(do 16 godzin)

 

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 3-dniowego (typu trasa koncertowa)
(do 18 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(do 3 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(od 4 do 6 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(od 7 do 10 godzin)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Tabela mnożników

 

Rodzaj zlecenia

Kwota brutto

 
 
 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego  
(do 3 godzin)

10

 

Zdjęcia z eventu  1-dniowego  
(od 4 do 6 godzin)

8

 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego
(od 7 do 9 godzin)

7

 

Zdjęcia z eventu  2-dniowego 
(do 10 godzin)

8

 

Zdjęcia z eventu  3-dniowego

(do 15 godzin)

2

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 2-dniowego (typu trasa koncertowa)
(do 16 godzin)

5

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 3-dniowego (typu trasa koncertowa)
(do 18 godzin)

2

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(do 3 godzin)

6

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(od 4 do 6 godzin)

5

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(od 7 do 10 godzin)

1