Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy filmu dokumentującego wydarzenie Dzień muzyki teatralnej

PDF15.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy filmu dokumentującego wydarzenie Dzień muzyki teatralnej (846,49KB)
 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy filmu dokumentującego wydarzenie Dzień muzyki teatralnej i filmowej, które odbędzie się 23.02.2018 r.

Szczegóły  dotyczące usługi:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) 2-3 minutowy film dokumentujący, zmontowany z krótkich ujęć z całego wydarzenia, w rozdzielczości FullHD.

2) Film zrealizowany według następujących parametrów: rozdzielczość: 1920x1080, bitrate: 20 Mb/s, kodek: h.264, liczba klatek na sekundę: 25 kl/s.

3) Film w formie pliku zostanie przekazany za pomocą platformy WeTransfer.

4) Przekazanie filmu następować będzie po wykonaniu dzieła na podstawie protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku.

5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do filmu.

2. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji filmowej wydarzeń artystycznych i naukowych

3. Termin i miejsce realizacji nagrania: 23 lutego 2018 r., Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

4.  Termin przekazania filmu Zamawiającemu: do 14.03.2018 r.

5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

85%

85 punktów

2.

Doświadczenie (D)

15%

15 punktów

 

 

1) W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 85%

                                               badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 85 pkt.

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, dokumentację filmową z uroczystości takich jak: wykłady, koncerty, spektakle.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych usług – 0 pkt

2 wykonane usługi – 5 pkt

3 wykonane usługi – 10 pkt

4 lub więcej wykonanych usług – 15 pkt

     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 15.

 3) Konieczne jest przekazanie materiałów filmowych dokumentujących doświadczenie Oferenta za pomocą platformy WeTransfer na adres wskazany w ogłoszeniu.

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: anna.grzelak@amuz.wroc.pl do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 12.00.
  3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.
  4. Forma udzielenia zamówienia: umowa.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy filmu dokumentującego wydarzenie Dzień muzyki teatralnej i filmowej, które odbędzie się 23.02.2018 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

L.p.

Przedmiot zamówienia

UROCZYSTOŚĆ

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)