Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi związanej z konserwacją i utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej.

PDF16.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi związanej z konserwacją i utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej. (3,42MB)

DOCXZałącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx (22,19KB)

DOCXZałącznik Nr 2 - wykaz wykonanych usług.docx (13,57KB)

Wrocław, 05.02.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi związanej z konserwacją i utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej w następujących budynkach:

 • A przy pl. Jana Pawła II nr 2,
 • D przy ul. A. Zelwerowicza 7-11,
 • E przy ul. A. Zelwerowicza 3a-5,
 • F przy ul. Podwale 13.

I.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach A, D, E i F Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu wg poniższego zestawienia:

1.1.KLEEMAN HELLAS dźwig towarowo-osobowy nr fabr. 168992, rok budowy 2012, udźwig 3500 kg, ilość przystanków 3, zlokalizowany w budynku E przy ul. Zelwerowicza 7-11 we Wrocławiu.

1.2. ORONA, S. COOP., typ M 33 dźwig osobowy, samoobsługowy z napędem elektrycznym nr fabr. EXPL12510EL,  rok budowy 2012,  udźwig 900 kg, ilość przystanków 4, zlokalizowany w budynku E przy ul. Zelwerowicza 7-11 we Wrocławiu.

1.3. PILAWA  platforma pionowa PX dla osób niepełnosprawnych nr fabr. P12X1821 udźwig 600 kg, rok budowy 2012, ilość przystanków 2, zlokalizowana w budynku A przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu.

1.4. CIBES A5000 dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych nr fabr. 8514700, rok budowy 2009, udźwig 400 kg, ilość przystanków 3, zlokalizowany w budynku D  przy ul. Zelwerowicza 3a-5 we Wrocławiu.

1.5. TECHLIFT dźwig osobowy nr fabr. 05/00-630H, rok budowy 2000, udźwig 630 kg, ilość przystanków 5, zlokalizowany w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

1.6. THYSSEN urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ T80, nr fabr. 12918, rok budowy 2000, udźwig 225 kg, ilość przystanków 2, zlokalizowany w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje (w zależności od urządzenia) prace konserwatorskie i naprawcze m.in.:

2.1. Wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta.

2.2. Uczestnictwo uprawnionych pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.3. Zapewnienie przez Wykonawcę pogotowia dźwigowego we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 22.00. Czas reakcji do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii.

2.4. Zapewnienie przez Wykonawcę całodobowo pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinie. Czas reakcji do 30 minut od przyjęcia zgłoszenia.

2.5. Wykonanie przeglądu urządzeń dźwigowych należy wykonywać nie mniej niż jeden raz w miesiącu. Przegląd polegać powinien na sprawdzeniu mechanizmów i układów a w szczególności:

a) stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,

b) elementów mechanizmu podnoszącego (tuleje, zatyczki, rolki i zawory) czy nie noszą śladów nadmiernego zużycia, zniszczenia czy wycieków płynu hydraulicznego,

c) stanu cięgien nośnych i ich zamocowań,

d) poziomu płynu hydraulicznego, stanu oleju, stanów filtrów, oczyszczenia filtrów a w razie konieczności ich wymiany,

e) smarowanie podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń,

f) kontrola działania przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa a także wyświetlaczy i osprzętu oświetleniowego,

g) sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach,

h) działania urządzeń zabezpieczających, 

i) szczelności zaworów i tłoków,

j) działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

k) działanie mikroprzełączników,

l) działanie wszystkich przycisków, także przycisku awaryjnego zatrzymania STOP,

m) działanie platformy przy odpowiednim obciążeniu,

n) sprawdzenie mocowań, dokręcenie śrub i barierek,

o) oczyszczanie podzespołów z zabrudzeń powstałych w wyniku eksploatacji, w tym znajdujących się na dachu kabiny przynajmniej dwa razy w roku,

p) bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia awarii i zakłóceń w pracy urządzeń,

q) bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania na odstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń

2.6. Wykonanie dla każdego urządzenia obowiązkowych pomiarów elektrycznych raz w roku obejmujący:

a) pomiary izolacji przewodów,

b) pomiary ochrony przeciwporażeniowej,

c) pomiary uziemień,

d) pomiar zabezpieczenia termicznego dźwigu.

2.7. Konserwacja urządzeń dźwigowych obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w ruchu ciągłym w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie a w szczególności zapewnić bezpieczeństwo użytkowników za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 

2.8. Działania koordynacyjne dotyczące wykonania wymaganych badań zgodnych z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2.9. Zakres dokonanych czynności konserwacyjnych i naprawczych z wyszczególnieniem wymienionych części należy wpisywać w książkę konserwacji urządzenia. Każdy wpis do książki konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego pełniącego nadzór nad robotami.

2.10. Utrzymywanie należytego porządku w pomieszczeniach maszynowni dźwigów.

2.11. Prace konserwacyjne obejmują również inne prace, które są lub będą stanowiły część konserwacji dźwigów osobowych oraz platform, a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

 1. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy wraz z materiałami niezbędnymi do prawidłowego ich wykonania, i powinna być podana sumarycznie za miesiąc świadczenie usługi oraz w rozbiciu na poszczególne urządzenia również za miesiąc świadczenia usługi .

II.Założenia do umowy:

 1. Termin realizacji:

1.1. Od dnia 01.03.2018 do dnia 29.02.2020 r.

 1. Płatność:

2.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 1. Inne:

3.1. Konieczne naprawy i remonty urządzeń dźwigowych będą wykonywane przez Wykonawcę dodatkowo po przedstawieniu kosztorysu ofertowego i uzyskaniu jego akceptacji przez Zamawiającego.

3.2. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego,

3.4. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

3.5. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia wydane przez UDT, skierowanych do realizacji umowy pracowników, zezwalające na konserwację dźwigów.

III.oferta

 1. opis sposobu przygotowania oferty:

1.1. oferta powinna zawierać:

1.1.1. cenę konserwacji poszczególnych urządzeń dźwigowych,

1.2. oferta powinna:

1.2.1. być opatrzona pieczątką firmową,

1.2.2. posiadać datę sporządzenia,

1.2.3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

1.2.4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

 1. Kryteria oceny ofert

2.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,

2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

65%

65 punktów

2.

Ilość pracowników (I)

20%

20 punktów

3.

Realizacja napraw (R)

15%

15 punktów

 

 

2.2.1 Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C) (rozumiana jako łączna wartość sprawowania usługi za jeden miesiąc) :

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                                              najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 65%

                                                badana cena ofertowa

Wykonawca w ramach kryterium „Cena” może maksymalnie uzyskać 65 pkt.

2.2.2. W celu uzyskania punktacji w kryterium „Ilość pracowników” Wykonawca powinien wykazać w formularzu oferty, że posiada niezbędny do prawidłowego wykonywania zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, minimum 4 konserwatorów zatrudnionych na umowę o pracę posiadających uprawnienia wydane przez UDT zezwalające na konserwację dźwigów obsługujących urządzenia dźwigowe na terenie Wrocławia

Punkty w kryterium będą przyznawane następująco:

4 konserwatorów – 0 pkt

5-6 konserwatorów – 5 pkt

7-8 konserwatorów – 10 pkt

9-10 konserwatorów – 15 pkt

Powyżej 10 konserwatorów – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Ilość pracowników” wynosi 20.

2.2.3. W przypadku kryterium „Realizacja napraw” punkty będą przyznawane następująco:

Zobowiązanie do naprawy w terminie do 3 dni roboczych – 15 pkt

Zobowiązanie do naprawy w terminie do 4 dni roboczych – 10 pkt

Zobowiązanie do naprawy w terminie do 5 dni roboczych – 5 pkt

Zobowiązanie do naprawy w terminie do 6 dni roboczych – 0 pkt

(powyższe nie dotyczy elementów konfigurowanych na konkretne typy urządzeń jak np. ścian kabin),

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Realizacja napraw” wynosi 15.

2.3. Ocena końcowa oferty: Ok = C + I + R

2.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych

 1. Warunki udziału w postępowaniu

3.1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalające na konserwacje dźwigów, którego kserokopia stanowić będzie załącznik do oferty.

3.2. Wykonawca oświadcza, że posiada:

3.2.1. personel niezbędny do prawidłowego wykonywania zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym posiada minimum 4 konserwatorów zatrudnionych na umowę o pracę posiadających uprawnienia wydane przez UDT zawalające na konserwację dźwigów i obsługujących urządzenia dźwigowe na terenie Wrocławia,

3.2.2. narzędzia i oprogramowanie pozwalające na skuteczną diagnostykę i monitoring układu sterowania wskazanych w ogłoszeniu typów urządzeń,

3.2.3. narzędzia i oprogramowanie pozwalające na zmianę parametrów pracy wskazanych w ogłoszeniu typów dźwigów, aktualizację oprogramowania i jego konfigurację np: zwiększenia czasów otwarcia drzwi czy prędkości ich zamykania - przy osobach niepełnosprawnych może mieć to ogromne znaczenie, a ilość takich osób (studentów, pracowników i gości Akademii) korzystających z dźwigów może zmieniać się w czasie, sprawdzania ustawień (rekalibracji) wagi w kabinie w celu wykorzystania pełnej nośności kabin co wiąże się z pełną wydajnością i czasem obsługi użytkowników, przeprogramowywanie modułów łączności,

3.2.4. narzędzia specjalistyczne wymagane do konserwacji i napraw zgodne z zaleceniami producenta,

3.2.5. dostęp do części zamiennych takich jak: silniki napędów, kasety, przyciski oraz płyty elektroniczne sterowania umożliwiające, minimalizację przestojów a umożliwiających  naprawę w terminie maksymalnym do 6 dni roboczych (nie dotyczy to elementów konfigurowanych na konkretne typy urządzeń jak np. ścian kabin),

3.3. Wykonawca zapewni całodobowo czas reakcji w przypadku uwięzienia osób w kabinie do 30 minut,

3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczyli usługi konserwacji, przeglądów i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych producentów, których urządzenia zamontowano w budynkach Zamawiającego wskazanych w ogłoszeniu. Wykonawca poda wartość, nazwę urządzenia, datę wykonania i Zamawiającego na rzecz którego usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

3.5. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy zł),

 1. Termin i miejsce składania ofert: 

4.1. oferty można składać do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 12:00

4.2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:

marek.gumienny@amuz.wroc.pl oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty, w tej sprawie proszę kontaktować się z panem Markiem Gumiennym, tel. 501-610-863,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).