Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku publikacji Ćwiczenia dla organistów, o numerze ISMN nadanym z puli Wydawcy.

PDF19.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku publikacji Ćwiczenia dla organistów, o numerze ISMN nadanym z puli Wydawcy. (1,01MB)
 

Wrocław, 19 lutego 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku publikacji Ćwiczenia dla organistów, o numerze ISMN nadanym z puli Wydawcy.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 310 mm x 220 mm (układ poziomy)
 • liczba stron: 60
 • papier środka: Biotop 120 g, chamois
 • druk środka: 1+1 w skali szarości z wyjątkiem jednej strony w pełnym kolorze
 • okładka: karton Invercote 300 g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa: czarna spirala wzdłuż krótszej krawędzi
 • nakład: 200 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego do jego akceptacji próbny wydruk oprawionej publikacji.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza publikacji, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT.
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 23.02.2018 godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej publikacji o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności oprawionej przy użyciu spirali, wyprodukowanej wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku i oprawy osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania publikacji mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Zawiadomienie o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza Oferent otrzyma od Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu nadesłania oferty, o ile prześle ofertę do godz. 15.30, lub w dniu następnym, o ile prześle ofertę po godz. 15.30, przy czym powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie nie późniejszym niż 23.02.2018 godz. 13.00. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: 26.02.2018 do godz. 14.00.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do dnia 2.03.2018. Termin ten jest nieprzekraczalny.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji w terminie późniejszym. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).