Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy wygłuszenia drzwi (tapicerka drzwiowa), znajdujących się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

PDF21.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy wygłuszenia drzwi (tapicerka drzwiowa), znajdujących się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu. (2,00MB)
 

Wrocław, 21.02.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy wygłuszenia drzwi (tapicerka drzwiowa), znajdujących się w  budynku F przy  ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż wygłuszenia do drzwi, w jasnych kolorach (biały, popiel – do uzgodnienia z Zamawiającym) - w ilości 9 sztuk.

Obicie drzwi wykonane materiałem skóropodobnym (skaj) i wypełnione pianką o grubości 2 cm.

Wymiary podane do wyceny mogą nieznacznie różnić się od wymiarów  montażowych. Szczegółowych pomiarów musi dokonać wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

wymiary  szerokość / wysokość:

100 / 205 – 8 szt. drzwi pojedynczych

70 / 265 – 2 skrzydła (1 szt. drzwi podwójnych)

 

Proszę przygotować 2 wersje wyceny:

- obicie jednostronne

- obicie dwustronne

2. Założenia do umowy

Termin realizacji:

Do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

 • W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

 

Płatność:

 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
 1. Protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
 2. Prawidłowo wystawionej faktury VAT (podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru).
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Inne:

 • Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego – Alicja Pigas a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.
 • Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

Oferta:

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna zawierać całkowitą cenę realizacji zamówienia (wraz z montażem i kosztami dostawy) w dwóch wariantach cenowych tj. obicie jednostronne i obicie dwustronne.
 • oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową;
 • oferta powinna posiadać datę sporządzenia;
 • oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr. telefonu, nr. NIP;
 • oferta powinna być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie powinny być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena.

   

Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty można składać do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 12:00

 • oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 • oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panią Alicja Pigas, tel. (71) 31-00-569.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).