Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawców redakcji językowej i korekty publikacji.

PDF27.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawców redakcji językowej i korekty publikacji. (2,03MB)
 

Wrocław, 26 lutego 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawców redakcji językowej i korekty publikacji.

 

 1. Zamówienie dotyczy redakcji językowej i korekty publikacji przewidzianych do wydania przez Zamawiającego w terminie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do opracowania do pięciu publikacji naukowych lub popularnonaukowych z zakresu wiedzy o muzyce bądź okolicznościowych dotyczących życia muzycznego o łącznej objętości od około 30 do około 50 arkuszy wydawniczych. Podana liczba publikacji oraz arkuszy wydawniczych może ulec zmianie.
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał do redakcji językowej w plikach doc lub docx, a materiał do korekty w plikach PDF.
 3. Zamówienie będzie obejmować wykonanie następujących czynności:
 1. w wypadku redakcji – opracowanie tekstu pod względem poprawności językowej i typograficznej (w szczególności w zakresie stosowania kursywy, dywizu oraz odstępów międzywyrazowych), opracowanie przypisów, podpisów materiałów graficznych i bibliografii zgodnie z konwencją podaną przez Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji pisowni nazwisk i tytułów; opracowanie powinno być dokonane w wersji elektronicznej z użyciem narzędzia „recenzja” w programie WORD;
 2. w wypadku korekty – poprawienie ewentualnych błędów niedostrzeżonych w redakcji językowej i zweryfikowanie poprawności składu komputerowego; opracowanie powinno być dokonane w wersji elektronicznej z użyciem narzędzia „notatka” w programie Adobe Acrobat Reader.

 

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na redakcję językową lub tylko na korektę.
 2. Terminy wykonania poszczególnych prac będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą w odrębnych umowach.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1.  cenę brutto za wykonanie:
 • redakcji językowej tekstu o objętości jednego arkusza wydawniczego,
 • korekty po składzie komputerowym tekstu o objętości jednego arkusza wydawniczego,
 1. dwa pliki z wykonaną w programie WORD za pomocą narzędzia „recenzja” redakcją językową dwóch przykładowych tekstów określonych przez Zamawiającego, o łącznej objętości około 4500 znaków liczonych ze spacjami. Teksty przeznaczone do opracowania Zamawiający przekaże Oferentowi na jego życzenie, przekazane pocztą elektroniczną na adres: .
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego odrębnie w odniesieniu do redakcji językowej i do korekty na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

W odniesieniu do redakcji językowej:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena za redakcję (CR)

35%

35 punktów

2.

Jakość redakcji (J)

65%

65 punktów

W odniesieniu do korekty:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena za korektę

(CK)

35%

35 punktów

2.

Jakość redakcji (J)

65%

65 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena za redakcję”  (CR):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie za redakcję; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        CRmin

CR = --------- x 100 x 35%

                                                                     CRB

  

CR – wartość punktowa ceny za redakcję

CRmin – cena najniższa za redakcję spośród wszystkich ofert

CRB – cena za redakcję badanej oferty

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena za korektę”  (CK):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie za korektę; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        CKmin

CK = --------- x 100 x 35%

                                                                  CKB

  

CK – wartość punktowa ceny za korektę

CKmin – cena najniższa za korektę spośród wszystkich ofert

CRB – cena za korektę badanej oferty

 

3) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „jakość” oceniana będzie poprawność wykonanej przez Oferenta redakcji językowej przykładowych tekstów, o których mowa w punkcie 6b.

Osoby dokonujące oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty za jakość w skali od 0 do 70 punktów. Ostatecznie liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszej procedury ofertowej w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 65% :

 

        Jbad

J = --------- x 100 x 65%

       Jmax

 

 J – wartość punktowa kryterium „jakość”

Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom

4) Wyniki ocen kryteriów określonych w podpunktach 1), 2) i 3) zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

5) Ocena końcowa oferty w odniesieniu do redakcji językowej: OkR = CR + J

6) Ocena końcowa oferty w odniesieniu do korekty: OkK = CK + J

 1. W odniesieniu do redakcji językowej Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ocenę OkR.
 2. W odniesieniu do korekty Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ocenę OkK.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 6 marca 2018 r. do godz. 15.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl.
 5. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 4 zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).