Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do sprzątania w budynkach Akademii.

PDF28.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do sprzątania w budynkach Akademii. (1,42MB)
 

Wrocław, 27.02.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do sprzątania w budynkach Akademii.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Dostawa profesjonalnych środków czystości wg poniższej specyfikacji:

 

chemia profesjonalna firm: Diversey, Voigt, Pramol, Merida

 

l.p

 

produkt

 

pojemność

 

średnie kwartalne zużycie

1.

Room Care R1

1,5l

4 szt.

2.

Room Care R2

1,5l

4 szt.

3.

Room Care R3

1,5l

4 szt.

4.

Puste butelki Room Care

300ml,750ml

12 szt., 12 szt. (rocznie)

5.

Room Care R5.1

1,5l

4szt.

6.

Butelki dozujące room care

300 ml, 750 ml

12 szt.

7.

Dozownik dedykowany do produktów Room Care

   

8.

Worki na śmieci

120l, 70l, 35l, 20l, 7l

40 rolek, 65 rolek, 90 rolek, 40 rolek, 40 rolek

9.

Proszek do prania „kolor” np. E lub odpowiednik

4kg, 5kg

6 szt.

10.

Płyn do płukania np. E lub odpowiednik

1l, 2l,

12szt.

11.

Nano Glass VC 176 ,Tana Green Care Glass& Window Cleaner, Witrex lub odpowiednik

1l ,10l

20 szt./1l

10 szt./10l

12.

Nano Orange VC241 Alcodor  lub odpowiednik

1l, 10l

20 szt./1l

10 szt./10l

13.

Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stal szlachetnej

0,6l lub 1l

15 szt.

14.

Meble VC 500

0,6l

20 szt.

15.

Pikasoft żel VC 121, prosan plus

1l

40 szt.

16.

Grundpur VC150

1l

10 szt.

17.

Metalic Dispersion VC330

10l

5 szt.

18.

Nano san VC112 , ProsanPlus, lub  odpowiednik

10l

5 szt.

19.

Mydło w pianie Merida Bali Plus

Wkład 700g

30szt.

20.

Papier toaletowy Jumbo biały/bielony- duża rolka

Śr. 19cm, dł. 220m, 1 warstwowy

60 opakowań (12 rolek w opakowaniu)

21.

Ręczniki składane Z Economy  białe, 1 warstwowe

≈23 x 22 cm

10 kartonów (przy 4000szt/karton)

22.

Ręczniki w roli Auto Mini białe z adaptorem, śr. 14,5cm, dł. 137m, 1 warstwowe

20cm x 14.5 cm

10 opak. 1 opak.≈1500m)

23.

Mydło w płynie antybakteryjne/delikatne

5kg

10 szt.

24.

Ścierka z mikrowłókna

38x38, 50x70

30 szt., 10szt.

25.

Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe

100szt. lub 200 szt.

40 opakowań

26.

Mopy kieszeniowe 40 cm bawełniane i z mikrofazy

40 cm

20 szt., 20 szt.

27.

Pad zielony, czerwony, czarny

16’’

4 szt.

 

1.2. Ilości produktów są wyłącznie ilościami orientacyjnymi i służą do celów wyceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu środków w tych ilościach.

1.3. W ofercie powinien być zawarty upust na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy nie ujęte w ust. 1, pkt.1.1.,

2. Założenia do umowy:

2.1. Termin realizacji: Od 12.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

2.2. Płatność:

2.2.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczenie produktów, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.2.2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

2.3. Warunki udziału w postępowaniu:

2.3.1. Wszelkie środki wybrane przez Zamawiającego muszą posiadać wymagane przepisami atesty upoważniające do stosowania w Polsce i były biologicznie neutralne (czyli nie zagrażające zdrowiu ludzi i środowisku, posiadające wymagane prawem atesty oraz ulegające biodegradacji).

2.3.2. Dostawca zapewni bezpłatną dostawę produktów do siedziby Zamawiającego.

3. Inne:

3.1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

3.2. Zamawiający składać będzie zamówienia telefonicznie, na piśmie, za pośrednictwem faksu, e-mailem lub osobiście przez upoważnionego pracownika.

3.3. Realizacja dostaw odbywać się będzie cyklicznie na podstawie zamówień, transportem Dostawcy, na jego koszt według potrzeb Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu i dostosowanie realizacji przedmiotu umowy do swoich rzeczywistych potrzeb oraz niewykorzystania całej kwoty umownej. Dostawca zrzeka się dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.5. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający złoży Dostawcy reklamację. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru brakującego lub wolnego od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.  

3.6. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.8. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

3.9. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego Anna Smoleń a przedstawiciela Dostawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

4. Oferta

4.1. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1.1.oferta powinna zawierać:

 1. cenę poszczególnych produktów
 2. wielkość stałego rabatu na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy

4.1.2.   oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

4.2.Kryteria oceny ofert

 4.2.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Rabat (R)

20%

20 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        C min

C = --------- x 100 x 80%

          CB

C – wartość punktowa ceny

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium Rabat „R” punkty będą przyznawane następująco:

 • 0-10% rabatu – 0 pkt.
 • 10-20% rabatu – 5 pkt.
 • 20-25% rabatu – 10 pkt.
 • 25-30% rabatu – 15 pkt.
 • Powyżej 30% rabatu – 20 pkt.

    Wykonawca w ramach kryterium Rabat  może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

Ocena końcowa oferty: Ok = C+ R

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i rabatu, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

4.3. Termin i miejsce składania ofert: 

4.3.1.oferty można składać do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 12:00

4.3.2.oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:    anna.smolen@amuz.wroc.pl

4.3.3.oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).