Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy artykułów biurowych na lata 2018 – 2019.

PDF28.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy artykułów biurowych na lata 2018 – 2019. (1,52MB)
 

Wrocław, 27.02.2018 r.
 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy artykułów biurowych na lata 2018 – 2019.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych wg poniższej specyfikacji:

nazwa

szczegóły

jednostka

Orientacyjna ilość roczna

Długopis Pentel BK77

czarny

szt

50

Długopis Pentel BK77

niebieski

szt

50

Długopis żelowy Pentel Oh Gel K497

czarny

szt

40

Długopis żelowy Pentel Oh Gel K497

niebieski

szt.

40

Długopis żelowy Pentel EnerGel BL417

nieb

szt

50

Długopis Toma Superfine o 69

czarny

szt

50

Długopis Toma Superfine o 69

niebieski

szt.

50

Identyfikator z klipem na taśmie

 

szt

400

Karteczki samoprzylepne żółte

76x76

szt

40

Koperty bąbelkowe

16D

szt

100

Koperty bąbelkowe

17G

szt

100

Koperty bąbelkowe

18H

szt

100

Koperty białe samoprzylepne - z odklejanym paskiem

C4

szt

1000

Koperty białe samoprzylepne - z odklejanym paskiem

B5

szt

500

Koperty białe samoprzylepne - z odklejanym paskiem

C5

szt

500

Koperty białe samoprzylepne - z odklejanym paskiem

C6

szt

1000

Koperty DL białe samoprzylepne

bez okna

szt

200

Korektor w taśmie

 

szt

20

Koszulki A4

Groszkowe - 50mic

op 100

25

Koszulki A4

Krystaliczne - 50mic

op 100

25

Linijka

30 cm

szt

5

Marker do tablic suchościeralnych Pilot V Board Master

czarny

szt.

50

Marker Stabilo F

czarny

szt.

15

Marker Stabilo M

czarny

szt.

15

Marker Stabilo S

czarny

szt.

15

Ofertówki sztywne przeźroczyste

A4 - 150mic

szt

300

Okładki kartonowe do bindowania skóropodobne - A4

czarne

szt

300

Okładki kartonowe do bindowania skóropodobne - A4

niebieskie

szt

300

Okładki plastikowe przeźroczyste do bindowania - 150 mic

A4

szt

600

Ołówek automatyczny  HB

0,5mm

szt

20

Ołówki 2B

 

szt

30

Ołówki HB

 

szt

30

Papier A4 jasny kremowy

80 g

ryza

5

Papier A4 jasny kremowy

120 g

ryza

5

Papier ksero A3

80 g

ryza

10

Papier ksero A4

80 g

ryza

500

Pióro kulkowe UB 205

czarne

szt

5

Pióro kulkowe UB 205

niebieskie

szt

5

Półka na dokumenty

dymna

szt

10

Segregator A4  różne kolory

75 mm

szt

20

Segregator A4  różne kolory

50 mm

szt

20

Spinacze

33 mm

opak

30

Spinacze

70 mm

opak

20

Taśma klejąca 12mm

 

szt

20

Taśma klejąca 18mm

 

szt

20

Taśma klejąca 24mm

 

szt

10

Taśma pakowa

brązowa

szt

5

Teczki A3 białe wiązane

bez napisów

szt.

60

Teczki papierowe białe wiązane A4

dobrej jakości

szt.

300

Teczki papierowe białe na gumkę A4

dobrej jakości

szt

400

Teczki papierowe białe wiązane A4

czyste bez nadruków, linijek,

szt

500

Teczki z gumką lakierowane

granat

szt

100

Temperówka metalowa

 

szt

10

Zakreślacze w pisaku (dobrej jakości)

kpl. 4 kol

kpl

10

 

 • Jeżeli jest podany produkt konkretnej firmy Dostawca jest zobowiązany podać wycenę konkretnie takiego produktu.
 • Ilości produktów są wyłącznie ilościami orientacyjnymi i służą do celów wyceny.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu środków w tych ilościach.

W ofercie powinien być zawarty upust na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy nie ujęte w powyższym wykazie.

2. Założenia do umowy:

 1. Termin realizacji: Od 10.03.2018 r. – 29.02.2020 r.
 2. Płatność:
 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczenie produktów, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Realizacja dostaw odbywać się będzie cyklicznie na podstawie zamówień, transportem Dostawcy, na jego koszt według potrzeb Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu i dostosowanie realizacji przedmiotu umowy do swoich rzeczywistych potrzeb oraz niewykorzystania całej kwoty umownej. Dostawca zrzeka się dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający złoży Dostawcy reklamację. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru brakującego lub wolnego od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.

4. Inne

 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.
 2. Zamawiający składać będzie zamówienia telefonicznie, za pomocą sklepu online, e-mailem lub osobiście przez upoważnionego pracownika.
 3. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.
 6. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego Alicja Pigas a przedstawiciela Dostawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

 

 1. Oferta
  1. Opis sposobu przygotowania oferty

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę poszczególnych produktów
 • wielkość stałego rabatu na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy

b) oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 • być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,
 1. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Rabat (R)

20%

20 punktów

 

Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

     Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        C min

C = --------- x 100 x 80%

          CB

C – wartość punktowa ceny

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

W przypadku kryterium Rabat „R” punkty będą przyznawane następująco:

 • 0-9% rabatu – 0 pkt.
 • 10-19% rabatu – 4 pkt.
 • 20-24% rabatu – 8 pkt.
 • 25-30% rabatu – 12 pkt.
 • 30-34% rabatu – 16 pkt.
 • pow. 35% rabatu – 20 pkt.

    Wykonawca w ramach kryterium Rabat  może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

Ocena końcowa oferty: Ok = C+ R

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i rabatu, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. Termin i miejsce składania ofert:      
  1. oferty można składać do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 12:00

  2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: alicja.pigas@amuz.wroc.pl

  3. oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).