Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy materiałów tekstylnych wraz z usługą szycia oraz dostawy karniszy metalowych do pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

PDF02.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy materiałów tekstylnych wraz z usługą szycia oraz dostawy karniszy metalowych do pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu. (1,00MB)
 

Wrocław, 02.03.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy materiałów tekstylnych wraz z usługą szycia oraz dostawy karniszy metalowych do pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w  budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

I.Opis przedmiotu zamówienia:

 1.  Zasłony okienne
  1. Tkanina o gramaturze powyżej 250g/m² w zróżnicowanych kolorach (do ustalenia z Zamawiającym), zasłony na dekoringach szyte na wymiar w ilości 40 szt. Zasłony spełniające funkcje użytkowe i dekoracyjne, z tego 12 szt. zasłon z atestem dźwiękochłonności (0,90 wygłuszenia), 6 szt. zasłon o gramaturze  powyżej 500g/m tzw. pałacowe tłoczone o wyrobie żakardowym (do sali zabytkowej).
  2. Wymiary zasłon (orientacyjne):

 

 1. szer. 140 cm x 350 cm – 14 szt. (powyżej 250g/m²)
 2. szer. 140 cm x 350 cm – 12 szt. z atestem dźwiękochłonności
 3. szer. 140 cm x 270 cm – 6 szt. (powyżej 500g/m²)
 4. szer. od 270 cm do 310 cm x 320 +/- (10 cm) – 8 szt. (powyżej 250g/m²)

   

 

 1. Zasłony muszą odpowiadać warunkom określonym w § 258 tech. war. budynków Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 1.  Karnisze

   

  1. Karnisze w ilości 20 szt.
   1. 16 szt. w kolorze starego złota/ antyk, średnica 25 mm, od 180cm -200 cm, wsporniki w kolorach karniszy 32 szt., końcówki karniszy w kolorze karniszy – 40 szt. (kształt do ustalenia z Zamawiającym),
   2. 3 szt. w chromie, średnica 19 mm, dł. ok. 300 cm, wsporniki sufitowe w kolorach karniszy 9 szt.,
   3. 1 szt. w chromie, średnica 19 mm, dł. ok. 180 cm z jednej strony łukowy, wsporniki w kolorach karniszy 2 szt.

 

 1.  Usługa szycia
  1. szycie zasłon na wymiar,
  2. wszycie dekoringów w kolorze starego złota/ antyku i chromu w ilości odpowiadającej szerokości zasłony do swobodnego przesuwania,
  3. wymiary podane do wyceny mogą nieznacznie różnić się od wymiarów montażowych. Szczegółowych pomiarów dokona wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

II.Założenia do umowy:

 1. Termin realizacji:
  1. do 2 tygodni od dnia podpisania umowy,
  2. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.
 2. Płatność:
  1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
   1. prawidłowo wystawionej faktury VAT ,
   2. protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy,
  2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1., stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
  3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.
 3. Inne:
  1. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego - Anna Smoleń a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.
  4. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.
  5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie mogą być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

III.Oferta:

A. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. oferta powinna:

  1. zawierać całkowitą cenę realizacji zamówienia,

  2. być opatrzona pieczątką firmową,

  3. posiadać datę sporządzenia,
  4. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
  5. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

B. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 3. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

C. Termin i miejsce składania ofert:  

1. oferty można składać do dnia 08 marca 2018 r. do godz. 12:00

2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: anna.smolen@amuz.wroc.pl

3. oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panią Anną Smoleń, tel. (71) 31-00-569.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).