Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców okresowej kontroli przewodów kominowych - grawitacyjnych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

PDF08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców okresowej kontroli przewodów kominowych - grawitacyjnych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych. (220,70KB)
 

IR210 - 03/18                                                                                                                                                            Wrocław, dn. 07.03.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych - grawitacyjnych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2017 poz.1332), na obiektach :

  1. Budynek główny A wraz z oficynami B i c przy pl. Jana Pawła II nr 2, w tym:
  • budynek A – 102 przewody
  • budynek B – 37 przewodów
  • budynek C – 14 przewodów
  1. Budynek przy ul. Biegasa 2 we Wrocławiu – 17 przewodów

     

  2. Budynek przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu - 93 przewody

 

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się  ze specyfiką zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty i warunków realizacji zamówienia:

1) Realizację zamówienia należy przeprowadzić przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 62 ust. 6 pkt. 1); Składając ofertę należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień,

2) Po przeprowadzonej kontroli należy wykonać odpowiednie protokoły osobne dla każdego budynku  i  opatrzone podpisem oraz pieczątką osoby przeprowadzającej kontrolę przekazać Zamawiającemu;

3) Kryterium oceny ofert: 100 % cena

4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

5) Za cenę oferty będzie się uważać cenę brutto;

6) Cena powinna wynikać z przeprowadzonej kalkulacji prac koniecznych do wykonania zadania i obejmować wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia;

7) Podana cena brutto uwzględniająca podatek VAT jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji;

8) Ofertę należy przesłać drogą mailową na podany adres lub  złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Jana Pawła II 2 pok.19 do dnia  16.03.2018 r. do godz. 12.00

9) Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty;

10) Forma udzielenia – zlecenie;

11) Termin wykonania do 30.04.2018 r.

12) Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT na konto podane na fakturze;

13) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przyjęcia protokołów pokontrolnych.

14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest mgr inż. Magdalena Kowalczyk

Tel. 071 310 05 51  kom. 501 610 862

Adres mailowy:  magdalena.kowalczyk @amuz.wroc.pl