Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

PDF08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. (313,44KB)
 

IR210 - 3/18                                                                                                                                                                            Wrocław, dn. 07.03.2018

 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z Art 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w budynkach:

 

  1. Budynek główny wraz z oficynami (budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych)

    1.1. Gmach główny (budynek A) - kontrola roczna

1) Lokalizacja: pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej - dydaktyka

3) Powierzchnia zabudowy: 1142,09 m2

4) Liczba kondygnacji: IV + podpiwniczenie

5) Instalacje sanitarne w budynku: wod. - kan., c.o, wentylacja mechaniczna w piwnicach, bibliotece i sanitariatach, klimatyzacja typu "split" w wybranych pomieszczeniach

1.2. Oficyna wysoka budynku głównego (budynek B) - kontrola roczna

1) Lokalizacja: pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej - dydaktyka

3) Powierzchnia zabudowy: 210,45 m2

4) Liczba kondygnacji: V + podpiwniczenie

5) Instalacje sanitarne w budynku: wod. - kan., c.o., wentylacja mechaniczna na parterze i w piwnicach,

1.3. Oficyna niska budynku głównego (budynek C) - kontrola roczna

1) Lokalizacja: pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej - dydaktyka

3) Powierzchnia zabudowy: 138,50 m2

4) Liczba kondygnacji: II + częściowe podpiwniczenie

5) Instalacje sanitarne w budynku: wod. - kan., hydrantowa, c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja typu "spli"

  1. Budynek D - kontrola roczna

1) Lokalizacja: ul. Zelwerowicza 3a - 5 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej - dydaktyka

3) Powierzchnia zabudowy: 555,98 m2

4) Powierzchnia netto: 1233,00 m2

5) Liczba kondygnacji: II + podpiwniczenie

6) Instalacje: : wod. - kan., hydrantowa, c.o., wentylacja mechaniczna, separator tłuszczy

  1. Budynek E - kontrola roczna i pięcioletnia

1) Lokalizacja: ul. Zelwerowicza 7 - 11 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej - dydaktyka

3) Powierzchnia zabudowy: 1572,61 m2

4) Powierzchnia: 5 654,28 m2

5) Liczba kondygnacji: III + podpiwniczenie (garaż podziemny)

6) Instalacje sanitarne w budynku: wodociągowa (w. ciepła, zimna, cyrkulacja, ppoż), kanalizacja sanitarna i deszczowa, c.o., c.t., woda lodowa, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, separator substancji ropopochodnych

  1. Budynek F - kontrola roczna

1) Lokalizacja: ul. Podwale 13 Wrocław

2) Przeznaczenie: użyteczności publicznej

3) Powierzchnia zabudowy: 412,0 m2   

4) Liczba kondygnacji: IV + antresola + podpiwniczenie

5) Instalacje sanitarne w budynku: wod. - kan, c.o.

  1. Budynek przy ul. Biegasa 2

1) Lokalizacja: ul. Biegasa 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: mieszkalny

3) Powierzchnia zabudowy:

4) Liczna kondygnacji: II + piwnica + poddasze

5) Instalacje sanitarne: gaz,  wod. - kan., c.o., piec gazowy dwufunkcyjny

 

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiektach.

Opis sposobu przygotowania oferty i warunków realizacji zamówienia:

1) Realizację zamówienia należy przeprowadzić przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 62 ust. 4 . Składając ofertę należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów;

2) Po przeprowadzonej kontroli należy wykonać odpowiednie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły i opatrzone podpisem i pieczątką osoby przeprowadzającej kontrolę przekazać Zamawiającemu;

3) Kryterium oceny ofert: 100 % cena;

4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

5) Cena powinna wynikać z przeprowadzonej kalkulacji prac koniecznych do wykonania zadania i obejmować wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;

6) Cenę przedstawioną w ofercie będzie się uważać za cenę brutto;

7) Podana cena brutto uwzględniająca podatek VAT będzie obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji;

8) Wykonawca w ofercie przedstawi cenę oddzielnie dla każdego budynku oraz łączna cenę za realizację całego zamówienia.

9) Zamawiający będzie dokonywał porównania ofert na podstawie łącznej ceny za realizację całego zamówienia.

10) Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.

11) Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres magdalena.kowalczyk @amuz.wroc.pl, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Jana Pawła II nr 2 pok. 19 do dnia 16.03.2018 do godziny 12.00;

12) Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty;

13) Forma udzielenia - umowa;

14) Termin wykonania 30.05.2018 r;

15) Czas wykonywania kontroli należy ściśle ustalać z Zamawiającym. Należy wziąć pod uwagę, że dostęp do niektórych pomieszczeń będzie możliwy tylko we wczesnych godzinach porannych.

16) Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 14 dni do daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze;

17) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przyjęcia protokołów pokontrolnych;

18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi oferentami;

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest mgr inż. Magdalena Kowalczyk

tel. 71 310 05 51   kom. 501 610 862

magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl