Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

PDF08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. (298,70KB)
 

IR210 - 3/18                                                                                                                                                                        Wrocław, dn. 07.03.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z Art. 62 ust.2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U 2017 poz.1332) obejmujących badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach A, B, C i E oraz w budynku przy ul. Biegasa 2.

 

 1. Budynek główny A wraz z oficynami B i C

1) Lokalizacja: pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej

3) powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji:

 • budynek A - 1142,09 m2  IV + piwnica
 • budynek B - 210,45 m2 V + piwnica
 • budynek C - 138,50 m2 II + częściowe podpiwniczenie

4) Zakres kontroli:

 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 13 punktów
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających,  zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.

   

a) Budynek A

 • badanie rezystancji izolacji obwodów - około 125 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  około 50 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 460 punktów

   

b) Budynek B

 • badanie rezystancji izolacji obwodów - około 56 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  około 10 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 52 punkty

   

c) Budynek C

 • badanie rezystancji izolacji obwodów Tablica TP-7 - 24 obwody
 • badanie wyłącznika róznicowoprądowego  - 5 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 51 punktów

 

 1. Budynek E

 

1) Lokalizacja: ul. Zelwerowicza 7-11 Wrocław

2) Przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej

3) powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji: 1572,61 m2 III + podpiwniczenie (garaż)

4) Zakres kontroli:

 • Badanie ciągłości połączeń wyrównawczych - 11 punktów
 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 4 punkty
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających, zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 168 punktów
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów:
 • rozdzielnia główna - 64 obwody
 • rozdzielnia TP G - 21 obwodów
 • rozdzielnia TP 0 - 35 obwodów
 • rozdzielnia TPI-1 - 16 obwodów
 • rozdzielnia TPI-2  - 9 obwodów
 • rozdzielnia TPI-3 - 8 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-1 - 11 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-2 - 15 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-3 - 8 obwodów 
 • rozdzielnia REA 0-1 - 6 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-1 - 22 obwody
 • rozdzielnia REA 1-2 - 26 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-3 - 6 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-4 - 8 obwodów
 • rozdzielnia REI 1-1 - 16 obwodów
 • rozdzielnia REV 1-1 - 40 obwodów
 • rozdzielnia ROS - 8 obwodów
 • rozdzielnia Rwc - 2 obwody
 • rozdzielnia ROT 1 - 13 obwodów
 • rozdzielnia ROT 2 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 3 - 11 obwodów
 • rozdzielnia ROT 4 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 5 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 6 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 7 - 12 obwodów

   

 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • strefa ORGANY - 2 punkty
 • garaż - 17 punktów
 • parter -  82 punkty
 • I piętro - 152 punkty
 • II piętro - 208 punktów
 • sala koncertowa - 29 punktów

   

 1. Budynek przy ul. Biegasa 2

 

1) Lokalizacja: ul. Biegasa 2 Wrocław

2) Przeznaczenie: mieszkalny

3) powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji:

 • 445,00 m2  II + piwnica oraz garaż wolnostojący

4) Zakres kontroli:

 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 4 punkty
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających,  zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.
 • badanie rezystancji izolacji obwodów - 21 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  4  punkty
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 48 punktów

   

Opis sposobu przygotowania oferty i warunków realizacji zamówienia:

 1. Realizację zamówienia należy wykonać przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 62 ust. 5. Składając ofertę należy dołączyć potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień przez osobę wykonującą kontrolę i podpisującą protokół pokontrolny;
 2. Po przeprowadzonej kontroli należy wykonać odpowiednie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły i opatrzone podpisem i pieczątką osoby przeprowadzającej kontrolę przekazać Zamawiającemu;
 3. Kryterium oceny ofert: 100 % cena
 4. Cena powinna wynikać z przeprowadzonej kalkulacji prac koniecznych do wykonania zadania i obejmować wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
 5. Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiektach objętych zamówieniem;
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
 7. Cenę przedstawioną w ofercie będzie się uważać za cenę brutto;
 8. Podana cena brutto uwzględniająca podatek VAT będzie obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji;
 9. Wykonawca w ofercie przedstawi cenę oddzielnie dla każdego budynku oraz łączna cenę za realizację całego zamówienia.
 10. Zamawiający będzie dokonywał porównania ofert na podstawie łącznej ceny za realizację całego zamówienia.
 11. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
 12. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres magdalena.kowalczyk @amuz.wroc.pl, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Jana Pawła II nr 2 pok. 19 do dnia 16.03.2018 do godziny 12.00.
 13. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty;
 14. Forma udzielenia - zlecenie
 15. Termin wykonania 30.04.2018 r.
 16. Czas wykonywania kontroli należy ściśle ustalać z Zamawiającym. należy wziąć pod uwagę, że dostęp do niektórych pomieszczeń będzie możliwy tylko we wczesnych godzinach porannych.
 17. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 14 dni do daty złożenia
  w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze;
 18. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przyjęcia protokołów pokontrolnych.
 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi oferentami.

   

  Do kontaktu z oferentami upoważniona jest mgr inż. Magdalena Kowalczyk

  tel. 71 310 05 51   kom. 501 610 862

  magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl