Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Dostawcy mebli wg. specyfikacji.

PDF08.03.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Dostawcy mebli wg. specyfikacji. (3,46MB)
PDF12.03.2018 - zmiany do ogłoszenia (1,04MB)
 

Wrocław 2018-03-08

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli wg. poniższej specyfikacji:

 

Meble do pokoi hotelowych

 

Wymagania techniczne:

Meble wykonane z płyty:  min. 16 mm, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Użyte do wyrobu mebli materiały powinny posiadać stosowne atesty odporności p.poż.

Kolorystyka mebli: Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, Kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca wraz z ofertą złoży niezbędne atesty wraz ze specyfikacją techniczna proponowanych mebli

 

Opis przedmiotu zamówienia:  (zdjęcia poglądowe)

 

 1. Łóżko z wezgłowiem na nóżkach/kółkach 205x95cm (+/- 5 cm) długość x szerokość – 8 szt.
 1. Nogi wysokość 10-15 cm               
 2. Wysokość bazy 15-20 cm
 3. Stelaż łóżka z drewna sosnowego wzmocniony w części środkowej i w narożnikach elementami stalowymi
 4. Listwy drewniane zapewniające wentylację łóżka i materaca.
 5. Wezgłowie i baza wykonane z płyty.
 1. Materac sprężynowy 200x90  (wysokość materaca 16-20 cm.) – 8 szt.
 1. pokrowiec materaca wykonany z tkaniny poliestrowo – polipropylenowej, z atestem trudnopalności PN-EN 597-1:19999 na tlący papieros
 2. Powierzchnia spania powinna znajdować się na wysokości 45-55 cm.

   

  Znalezione obrazy dla zapytania bodzio łóżko

   

 1. Szafa dwudrzwiowa ubraniowa – wewnątrz 1 część z półkami, 2 część wieszak

  85x40x185cm (+/- 5 cm) szerokość x głębokość x wysokość – 6 szt.

   

  https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1486637018_40b96e382c13f7688c3e7150e95d52c7.jpg

   

   

 2. Szafka nocna z szufladą 40x40x55 (+/- 5 cm) szerokość x głębokość x wysokość – 8 szt.

   

      

   

 3. Garderoba z wieszakami  60x120cm (+/- 10cm)  szerokość x wysokość - 6 szt.

   

  https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1480682266_166308bb87599057967fb906947f02c9.jpg

   

 4. Bagażnik

  60x50x55cm (+/- 10 cm) szerokość x głębokość x wysokość - 6 szt.

  Podobny obraz

   

   

  Pozycja 5 i 6 powinna mieć jednakową szerokość, może też występować jako 1 element.

 

 

 

 1. Biurko/Toaletka z szufladą 125x45x75cm (+/- 5 cm) szerokość x głębokość x wysokość - 6 szt.

   

   

   

   

   

   

   

 2. Lustro na panelu płytowym 80x60cm  (+/- 5 cm)  szerokość x wysokość -  6 szt.

   

   

  Znalezione obrazy dla zapytania Lustro na panelu płytowym

   

   

   

  Pozycja 7 i 8 może występować jako 1 element.

   

   

 3. Fotel Tapicerowany – 8 szt.
 1. Drewniane nóżki fotela zabezpieczone są stopką filcową
 2. Drewniany stelaż fotela
 3. Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane
 4. Fotel  musi posiadać atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005, atest na zapalność tapicerki BS EN 1021-1: 2006 tlący papieros, BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki

  https://admin.centrumkrzesel.pl/web/uploads/zdjecia/4a1f42049eff11a26962d358898197a098d8968d.jpeg

   

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający zastrzega możliwość niewielkiej korekty zamówienia wynikającej z wykonania dokładnych pomiarów przez przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 3. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
 4. Kryteria oceny ofert:

        Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Okres Gwarancji (G)

20%

20 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

     Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 80%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) W przypadku kryterium „okres gwarancji” G (należy podać w miesiącach – minimum 24 miesiące - maksimum 60 miesięcy ) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Okres gwarancji w miesiącach oferty badanej

G = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

Okres gwarancji dla uzyskania maksymalnej ilości punktów

 

    Wykonawca w ramach kryterium „okres gwarancji” może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

Każdy z wykonawców poda w miesiącach realny okres gwarancji na przedmiot zamówienia, który nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

 1. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: Ok = C + G

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ww. kryteriach.
 2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego obejrzenia proponowanych w ofercie mebli w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy lub w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę na terenie Wrocławia i w promieniu do 20 km – w przypadku braku takiej możliwości Zamawiający odrzuci ofertę.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową za proponowane meble oraz łączną ceną brutto za realizację całości zamówienia. Oferta musi zawierać koszt dostawy, wniesienia i montażu mebli. (III P. winda)
 5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest Protokół odbioru podpisany przez obie strony. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 30.03.2018r.   
 7. Termin przesłania oferty upływa w dniu 15.03.2018r.
 8. Oferty należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Kanclerza pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 9. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas tel. 713100569
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).