Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20.03.2018-Postępowanie na świadczenie usług w zakresie pomocy doradczej dla Zamawiającego w przeprowadzaniu analiz rynku a na ich podstawie badań popytu, przeprowadzenie analiz wykonalności i opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie....

PDFUZUPEŁNIENIE INFORMACJI _29.03.2018 (187,47KB)
PDFINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA _12.04.2018 (238,65KB)

 

 

Wrocław 2018-03-20

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na: świadczenie usług w zakresie pomocy doradczej dla Zamawiającego w przeprowadzaniu analiz rynku a na ich podstawie badań popytu, przeprowadzenie analiz wykonalności i opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu Przebudowa i aranżacja wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiuw ramach MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2014-2021, Program Kultura.

 

 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie przez Wykonawcę analiz rynku a na ich podstawie badań popytu oraz analiz wykonalności i opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu Przebudowa i aranżacja wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

Na etapie budowania założeń projektu przed przystąpieniem do realizacji analiz wykonalności Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji założeń projektu pod kątem spełniania kryteriów programu. Na podstawie negatywnych wyników weryfikacji zaprezentowanych podczas spotkania roboczego Zamawiający może podjąć decyzję o nie kontynuowaniu realizacji zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie a. Badania rynku i analiza popytu
Celem realizacji zadania jest zweryfikowanie społecznego zainteresowania produktami projektu.
Badanie musi zostać wykonane przez podmiot specjalizujący się w analizach rynku i dysponujący potencjałem w badaniu popytu na ofertę kulturalną.
Wymagany minimalny zakres usług obejmuje:

Etap I. Analiza stanu obecnego na podstawie danych Zamawiającego oraz danych statystycznych (desk research):

 1. określenie obecnego popytu na usługi/produkty kulturalne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

Etap II. Analiza zapotrzebowania rynkowego na obecna oraz rozszerzoną w wyniku realizacji projektu ofertę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

 1. określenie zapotrzebowania na produkt/usługi kulturalne i turystyczne;
 2. zidentyfikowanie grupy (grup) odbiorców wraz z określeniem ich profilu i charakterystyki;
 3. zidentyfikowanie rynku na jakim realizowany będzie projekt;
 4. ocena atrakcyjności produktu/usługi w kontekście potencjału przyciągania turystów/odwiedzających z sąsiednich powiatów/województw;

Etap III. Analizy popytu przyszłego na podstawie przeprowadzonych badań rynku.

 1. określenie przyszłego zakładanego zainteresowania produktami/usługami (liczba nowych odbiorców, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych usług);
 2. określenie programu działań promocyjnych dla projektu.

W ramach usług Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań metodami minimum:

 1. desk research,
 2. badania ilościowe [minimum jedna metoda, w tym CATI na minimalnej próbie 500 respondentów],
 3. badania jakościowe [minimum jedna metoda, w tym indywidualne wywiady pogłębione IDI, minimalna próba 10 badanych].

Badanie zostanie zakończone przekazaniem Raportu omawiającego wyniki analiz. Analizy zostaną włączone do Studium Wykonalności w ramach realizacji zadania b.

Zadanie b. Studium Wykonalności
Uwzględniając wyniki prac zadania a. Wykonawca przeprowadzi analizy wykonalności projektu, a na ich podstawie opracuje Studium Wykonalności.
Studium Wykonalności obejmować powinno w szczególności następujące elementy:

 1. Wnioskodawca
 • określenie i opis wnioskodawcy,
 1. Tytuł projektu
 • zdefiniowanie tytułu projektu,
 1. Opis projektu
 • określenie typu przedsięwzięcia,
 • określenie uprawnienia beneficjenta,
 • geneza i istota projektu,
 • opis wpływu czynników lokalizacyjnych oraz społeczno-gospodarczych na realizację projektu.
 • określenie zakresu projektu odpowiadającego na potrzeby odbiorców,
 • opis komplementarności i synergii projektu,
 • uzasadnianie potrzeb realizacji projektu,
 • budowa logiki interwencji - cele projektu,
 • wskazanie celów i korzyści projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu,
 1. Opis istniejących uwarunkowań
 • Zdolność beneficjenta do realizacji projektu (organizacyjna, finansowa)
 • Doświadczenie
 • Prawna wykonalność inwestycji
 • Opis techniczny – stan aktualny przedmiotu projektu
 • Ocena istniejącego systemu pod katem zgodności z prawem polskim i UE
 • Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym
 1. Analiza popytu
 • definicja rynku,
 • odbiorcy usług,
 • analiza popytu,
 • oferta kulturalno-edukacyjna,
 1. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia
 • analiza potrzeb inwestycyjnych,
 • analiza opcji technicznych,
 • opis zakresu przedsięwzięcia,
 1. Plan wdrażania i funkcjonowania przedsięwzięcia
 • określenie harmonogramu realizacji projektu i procedur przetargowych,
 • plan finansowania,
 • ocena długoterminowej trwałości przedsięwzięcia,
 • promocja.
 1. Analizy finansowe
 • analiza finansowa, w tym wyliczenie luki finansowej,
 1. Opis długotrwałych efektów społeczno-ekonomicznych
 2. Analiza ryzyka
 3. Analiza oddziaływania na środowisko
 4. Podsumowanie
 5. Załączniki

Zakres i strukturę Studium Wykonalności należy dostosować do wytycznych programowych po ich opublikowaniu przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Zadanie c. Wniosek o dofinansowanie
Opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu. Wniosek powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi i instrukcją dla MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2014-2021, Program Kultura – po opublikowaniu wzoru przez IOK.

Zadanie d. Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, których treść wynika ze Studium Wykonalności i samego wniosku, poza dokumentami technicznymi, technologicznymi, formalno-prawnymi, wewnętrznymi Zamawiającego, decyzjami, uzgodnieniami.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
do dnia 29 czerwca 2018 r., jednak nie później niż na 7 dni przed datą zakończenia konkursu, do którego aplikował będzie projekt.
Jeśli z przyczyn leżących po stronie Instytucji Organizującej Konkurs do dnia 1. czerwca 2018 r. nie zostaną opublikowane wytyczne i instrukcje programowe Zamawiający ustali nowy termin zakończenia realizacji usługi dający możliwość dostosowania dokumentacji do wymogów konkursu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w następujących okolicznościach:

 1. warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 2. sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby uczestnika Projektu;
 3. zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia analiz w założonym terminie.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Kary umowne, jakie będą przewidziane w umowie z Wykonawcą:

 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego zadania w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia umownego brutto za dane zadanie -  za każdy dzień zwłoki,
 2. W przypadku rażąco nienależytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy
  z wyznaczonym dodatkowym co najmniej 3 dniowym terminem na prawidłową realizację umowy i uchybieniu przez Wykonawcę wyznaczonemu terminowi, jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całości wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.
 4. W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kar umownych, strona poszkodowana będzie mogła dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Wspólny Słownik Zamówień:  71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 1.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

 1. Doświadczenie wykonawcy

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 3 zadania, polegające na przygotowaniu łącznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, których przedmiotem była ochrona dziedzictwa kulturowego lub rozwój zasobów kultury – niezależnie od programu operacyjnego, które otrzymały dofinansowanie, każde z zadań o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto.

Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik do zapytania ofertowego), zawierającego informacje o: dacie wykonania usługi, odbiorcy usługi, przedmiocie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, programie operacyjnym, tytule projektu, zawarciu umowy o dofinansowanie projektu. Do wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług:
- poświadczenia - przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty); inne dokumenty.

 1. Potencjał osobowy

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą (wskazaną w formularzu ofertowym jako osoba realizująca zamówienie), która w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu przygotowała samodzielnie lub w zespole, w ramach co najmniej 3 oddzielnych zadań, łącznie studia wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie, których przedmiotem była ochrona dziedzictwa kulturowego lub rozwój zasobów kultury – niezależnie od programu operacyjnego, które otrzymały dofinansowanie.
Zmiana ww. osoby możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi spełniać co najmniej te same wymagania.

Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik do zapytania ofertowego), zawierającego informacje o: imieniu i nazwisku osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, która przygotowała studium wykonalności oraz wniosek, przedmiocie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, programie operacyjnym, tytule projektu, zawarciu umowy o dofinansowanie projektu.

 1.     KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 1. Cena (waga 40 %)
 • Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia.
 • Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: (cena oferty z najniższą ceną / cena oferowana) * 100 * 40% - max. 40 pkt.
 1. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia  (waga 30%)

Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna punkty w następujący sposób:
- wykonanie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia (tj. osobę, spośród osób wskazanych w formularzu ofertowym, mającą największe doświadczenie) w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, samodzielnie lub w zespole, w ramach co najmniej czterech oddzielnych zadań, łącznie studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie, których przedmiotem była ochrona dziedzictwa kulturowego lub rozwój zasobów kultury – niezależnie od programu operacyjnego, które otrzymały dofinansowanie – 10 pkt;
- wykonanie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia (tj. osobę, spośród osób wskazanych,  w formularzu ofertowym, mającą największe doświadczenie) w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, samodzielnie lub w zespole, w ramach co najmniej pięciu oddzielnych zadań,  łącznie studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie, których przedmiotem była ochrona dziedzictwa kulturowego lub rozwój zasobów kultury – niezależnie od programu operacyjnego, które otrzymały dofinansowanie – 20 pkt.
- wykonanie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia (tj. osobę, spośród osób wskazanych, w formularzu ofertowym, mającą największe doświadczenie) w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, samodzielnie lub w zespole, w ramach co najmniej sześciu oddzielnych zadań,  łącznie studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie, których przedmiotem była ochrona dziedzictwa kulturowego lub rozwój zasobów kultury – niezależnie od programu operacyjnego, które otrzymały dofinansowanie –30 pkt.
Zmiana ww. osób możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi spełniać co najmniej te same wymagania.
Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium na podstawie wykazu osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik do zapytania ofertowego).

 1. Organizacja pracy zespołu (waga 30 %)

O zespole mówimy na kanwie niniejszego kryterium, kiedy zamówienie będzie realizowane przez co najmniej 3 osoby.
Zamawiający dokona oceny złożonej oferty w kryterium „Organizacja pracy zespołu” według następujących zasad:
W przypadku kryterium „organizacja pracy zespołu” Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę sposobu prac nad przygotowywanymi w ramach zamówienia analizami rynku, badaniami popytu, analizami wykonalności oraz innymi dokumentami (studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie z załącznikami). Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „organizacja pracy zespołu” przyznając od 0 do 6 pełnych pkt za każdy z następujących 5 elementów:

 1. rozplanowanie zadań w harmonogramie,
 2. sprecyzowanie ról poszczególnych członków zespołu,
 3. zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka w zawiązku z realizacją zamówienia,
 4. przedstawienie sposobów minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk w związku z realizacją zamówienia,
 5. przedstawienie sposobu kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia.

W celu poddania ocenie powyższego kryterium Wykonawca powinien dołączyć do oferty dodatkowy załącznik „Szczegółowy opis organizacji pracy zespołu”.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (łącznie w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert). 
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1.     ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny;
 2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI. 6
 3. przedstawi nieprawdziwe informacje;
 4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 5. nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert;
 6. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub  odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

 1. WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł.
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
 3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu:

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
 2. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy przed upływem terminu składania ofert dostarczyć do siedziby Zamawiającego odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 3. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać osobiście, pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; 50-043 Wrocław Pl. Jana Pawła II 2 pok. 22  lub na adres e-mail: ; oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania na: świadczenie usług w zakresie pomocy doradczej dla Zamawiającego” (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w tytule wskazać powyższy dopisek).
  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  3. Termin złożenia oferty: do 30 marca 2018 roku, do godz. 11:00
  4. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę).
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Złożona oferta winna zawierać:
   1. wypełniony formularz ofertowy (zawierający: cenę netto i brutto za poszczególne zadania, cenę netto i brutto za całość zamówienia; informacje o osobach, które będą realizować zamówienie);
   2. oświadczenie o braku powiązań;
   3. wypełniony wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług;
   4. wypełniony wykaz osób;
   5. szczegółowy opis organizacji pracy zespołu.
 1.     INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert (z uwzględnieniem tego dnia).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców. 5
 6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru Wykonawcy.
 10. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 11. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

PDF20.03.2018 – zapytanie ofertowe.pdf (598,67KB)

PDF20.03.2018 – Załącznik nr 1.pdf (20,29KB)

PDF20.03.2018 – Załącznk nr 2.pdf (17,12KB)

PDF20.03.2018 – Załącznik nr 3.pdf (10,77KB)

PDF20.03.2018 – Załącznik nr 4.pdf (10,60KB)