Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych..

PDF27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych.. (426,35KB)
PDF27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych.2 (311,11KB)
 

Wrocław, 20 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Przedmiot zamówienia:

bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych dokumentów. 

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.
 2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych już dokumentów i przesłanie ich drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie skanu zawierającego podpis tłumacza i w wersji edytowalnej. Tłumaczenia powinny uwzględniać ujednolicone tłumaczenia nazwy Zamawiającego, wydziałów, kierunków studiów itp. określone przez Zamawiającego. Układ graficzny tłumaczenia powinien odpowiadać układowi graficznemu wersji w języku polskim przesłanej do tłumaczenia. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać każde tłumaczenie, niezależnie od ich liczby - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

75%

75 punktów

2.

Doświadczenie

25%

25 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru

        Cmin

C = --------- x75% x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 75 pkt

2) W celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać, że osoba skierowana do tłumaczenia posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo muzyczne. Wzór wykazu wykonanych tłumaczeń określa załącznik nr 1 do zapytania.

Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

Punkty w kryterium „Doświadczenie” będą przyznawane następująco:

 1. wykonanie 5 tłumaczeń                              – 5 pkt
 2. wykonanie 6-10 tłumaczeń                         – 10 pkt
 3. wykonanie 11-15 tłumaczeń                      – 15 pkt
 4. wykonanie 16-20 tłumaczeń                      – 20 pkt
 5. wykonanie 21-25 tłumaczeń i więcej        – 25 pkt

   

3) Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ww. kryteriach.

 1. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przesłanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Miejsce złożenia oferty:

Oferty prosimy składać drogą email na adres  magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

Kontakt:

Magdalena Wereszczak tel. (71) 310-05-11,

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2018 r. do godz. 09.00 na adres mailowy magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).