Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 12/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego...

PDFUchwała nr 12/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (580,58KB)
 

UCHWAŁA Nr 12/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:  

§ 1

W Regulaminie Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 Regulaminu Studiów otrzymuje brzmienie:

㤠3

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego oraz obejmuje:

1) okres odbywania zajęć dydaktycznych w każdym z semestrów;

2) dwie sesje egzaminacyjne:

a) zimową (podstawową i poprawkową oraz sesję egzaminów komisyjnych), po zakończeniu zajęć semestru zimowego;

b) letnią (podstawową i poprawkową oraz sesję egzaminów komisyjnych), po zakończeniu zajęć semestru letniego;

3) przerwę zimową (od 23 grudnia do 2 stycznia), przerwę międzysemestralną, przerwę wiosenną (6 dni) oraz przerwę letnią.

3. Szczegółową organizację każdego roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw ustala Rektor, po uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów, i podaje do wiadomości nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

5. Dziekan, w uzasadnionych przypadkach, może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.”

2) § 24 Regulaminu Studiów otrzymuje brzmienie:

㤠24

Prowadzący zajęcia jest obowiązany złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wypełnione protokoły egzaminów/zaliczeń, oddzielnie dla egzaminów/zaliczeń prowadzonych na każdym wydziale i kierunku studiów oraz dla każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu, najpóźniej na 1 dzień od dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej.”

3) w § 25 Regulaminu Studiów dotychczasową treść paragrafu oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Stosowanie punktacji nie jest obligatoryjne.”

4) w § 30 Regulaminu Studiów dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:

„9. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, student może zmienić profil w ramach specjalności.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 28 marca 2018 r.