Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 15/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,01MB)
 

Zarządzenie Nr 15/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 31 ust. 3 pkt. 8 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Regulamin organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 55/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym Zarządzeniem Nr 10/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

1) w § 7 ust.3 Regulaminu punkt 3  otrzymuje brzmienie:

„3) Biuro Promocji i Organizacji Imprez - w zakresie merytorycznym,”,   

2) w § 12 Regulaminu ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nadzór na działalnością jednostek ogólnouczelnianych,  o których mowa w ust. 1 pkt.1, 2 i 4 sprawuje Prorektor właściwy ds. naukowych.”,

3) w § 12 Regulaminu po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Nadzór na działalnością Biura Promocji i Organizacji Imprez w zakresie merytorycznym sprawuje Prorektor właściwy ds. naukowych, a w zakresie organizacyjnym - Kanclerz.”,

4) w § 14 Regulaminu ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Biura Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:

1) organizacja imprez artystycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych (recitali, koncertów, festiwali, konkursów, kursów, konferencji, sesji i sympozjów naukowych) w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni,

2) prowadzenie sekretariatów imprez organizowanych przez Akademię,

3) opracowanie i realizacja tzw. małej poligrafii związanej z działalnością artystyczną, naukową i naukowo-dydaktyczną (afisze, programy koncertów i konferencji, dyplomy, zaproszenia itp.),

4) współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami muzycznymi, instytucjami i ośrodkami kultury przy realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych,

5) promocja uczelni poprzez działania w zakresie Public Relations, współpracę z mediami, redagowanie strony internetowej uczelni, przygotowywanie wydawnictw promocyjnych oraz poprzez portale społecznościowe,

6) pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi,

7) prowadzenie ewidencji oraz archiwum imprez Akademii,

8) pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu źródeł dofinansowania ich działalności artystycznej (programy stypendialne, fundusze twórcze),

9) stały monitoring mediów drukowanych i elektronicznych oraz archiwizacja materiałów publikowanych o Akademii.

Biuro Promocji i Organizacji Imprez posiada symbol BP.”,

 

5) w § 16 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu po literze i) dodaje się literę j) w brzmieniu:

„j) stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych.”,

 

6) w § 16 ust. 5 pkt. 7 Regulaminu po literze e) dodaje się literę f) w brzmieniu:

„f) stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych.”,

 

7) po § 28 Regulaminu dodaje się § 28a w brzmieniu:

㤠28a

Do zadań stanowiska do spraw pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych należy w szczególności:

1) monitoring źródeł finansowania dla projektów zewnętrznych,

2) opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych i projektów artystycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych i wydawniczych, w szczególności z funduszy Gminy Wrocław, Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków unijnych,

3) rozliczanie i opracowywanie sprawozdań z wydatkowania przyznanych środków,

4) współpraca z jednostkami Akademii i podmiotami zewnętrznymi w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

Stanowisko posiada symbol SZ.”,

8) załącznik do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.