Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.05.2018r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi najmu podajników, serwisu i wymiany ręczników bawełnianych do pojemników zamontowanych w toaletach oraz mat wejściowych do budynku A, C, E i F (wjazd na posesję od ul. Zelwerowicza 7-11 ...

PDF18.05.2018r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi najmu podajników, serwisu i wymiany ręczników bawełnianych do pojemników zamontowanych w toaletach oraz mat wejściowych do budynku A, C, E i F (wjazd na posesję od ul. Zelwerowicza 7-11 we Wrocławiu). (861,63KB)
 

Wrocław, 18.05.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi najmu podajników, serwisu i wymiany ręczników bawełnianych do pojemników zamontowanych w toaletach oraz mat wejściowych do budynku A, C, E i F (wjazd na posesję od ul. Zelwerowicza 7-11 we Wrocławiu).

I.Opis przedmiotu zamówienia:

 1.  Podajnik ręcznika bawełnianego w rolce, wykonany z trwałego i antystatycznego tworzywa ABS, montowanego do ściany do istniejących otworów montażowych, w kolorze białym dostosowany do ręcznika o długości od 30m do 40m i szerokości od 20 cm do 23 cm, wyposażony w zamek i wskaźnik bieżącego stanu zużycia ręcznika

   

  1. budynek A

- podajnik na ręcznik bawełniany - szt. 11

 1. budynek E

- podajnik na ręcznik bawełniany – szt. 8

 1. budynek F

- podajnik na ręcznik bawełniany – szt. 9

 

 1.  Maty wejściowe w kolorze wybranym ze wzornika Wykonawcy, mata indywidualna (logo) w kolorze brązowym

   

  1. budynek A

 - mata o wymiarach 150 cm x 250 cm                                 szt. 2

`- mata o wymiarach 115 cm x 200 cm                                 szt. 2

 1. budynek C

 - mata o wymiarach 115 cm x 200 cm                                 szt. 1

 1. budynek E

- mata o wymiarach 150 cm x 250 cm                                  szt. 3

- mata o wymiarach 115 cm x 200 cm                                  szt. 1

- mata indywidualna o wymiarach 150 cm x 400 cm            szt. 1

 1. budynek F

- mata o wymiarach 115 cm x 200 cm                                  szt. 1

II.Założenia do umowy:

 1. Termin realizacji:
  1. Od 1.07.2018r. do 30.06.2020r., wg ustalonego harmonogramu.
  2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

    

 2. Płatność:
  1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
   1. prawidłowo wystawionej faktury VAT ,
  2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

 1. Częstotliwość wymiany ręczników

- wymiana/dostawa co dwa tygodnie,

 

 1. Częstotliwość wymiany mat wejściowych

- w miesiącach od 1 kwietnia do 30 września                      co 4 tygodnie

- w miesiącach od 1 października do 31 marca                    co 2 tygodnie

 

 1. ustalenia dodatkowe

- w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień i wrzesień maty z budynku E pozostają na obiekcie  a usługa wymiany mat nie jest wykonywana,

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowej wymiany poszczególnych mat wg stawki przedstawionej w ofercie,

- montaż podajników na ręczniki bawełniane w istniejące otwory montażowe po stronie Wykonawcy,

- szacuje się średnie zużycie ręczników na ok.140 szt. miesięcznie

 

 1. Inne:
  1. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego - Anna Smoleń a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.
  4. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.
  5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie mogą być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

 

III. Oferta:

   A. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. oferta powinna:

a) zawierać całkowitą cenę serwisu mat i podajników w okresie 1 roku,

b) zawierać stałą miesięczną cenę serwisu mat wejściowych i podajników na ręczniki bawełniane oraz koszt wymiany 1 szt. ręcznika bawełnianego,

c) być opatrzona pieczątką firmową,

d) posiadać datę sporządzenia,

e) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

f) być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

B. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 3. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

C. Termin i miejsce składania ofert:

     1. oferty można składać do dnia 26 maja 2018 r. do godz. 12:00

     2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: anna.smolen@amuz.wroc.pl

     3. oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty budynki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2) w tej sprawie proszę kontaktować się z panią Anną Smoleń, tel. (71) 31-00-569.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).