Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 13/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (3,26MB)
 

Zarządzenie Nr 13/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 marca 2018r.

w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia celów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia, w celu realizacji Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018r. w sprawie określenia Systemu Kontroli Zarządczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 1.

 1. Określa się podstawowe stałe obszary działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  zwanej dalej Akademią, wynikające z określonej przez Senat misji Akademii. Wykaz podstawowych stałych obszarów działalności Akademii określa Załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Podstawowe obszary działalności Akademii podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych obszarów działalności.

   

  § 2.

 1. Każdy podstawowy obszar działalności Akademii realizowany jest przez wykonywanie określonych zadań przyporządkowanych celom poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii.
 2. Struktura organizacyjna Akademii jest powiązana z obszarami działalności i celami realizowanymi przez Akademię.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii odpowiadają za realizację wyznaczonych celów oraz przyporządkowanym tym celom  zadaniom w zakresie określonym w Statucie lub Regulaminie Organizacyjnym Akademii.
 4. W przypadku realizacji jednego zadania przez kilka jednostek organizacyjnych Rektor może wyznaczyć koordynatora realizacji zadania zwanego dalej koordynatorem.

   

  § 3.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz stanowiska samodzielne w terminie do 15 lutego każdego roku przedstawiają, w odniesieniu do kierowanych jednostek organizacyjnych, propozycje oraz zakresy przedmiotowych zadań szczegółowych realizowanych w ramach podstawowych obszarów działalności Akademii oraz propozycję celów służących realizacji zadań określonych dla podstawowych  obszarów działalności Akademii.
 2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) charakterystykę opisową zadania i celu,

2) mierniki osiągnięcia danego celu,

3) osobę lub podległą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację danego celu.

 1. Wzór propozycji dotyczących zadań i celów stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.

   

  § 4.

 1. W celu realizacji strategii rozwoju lub celów strategicznych Akademii Rektor może określić zadania okresowe służące ich realizacji w okresie rocznym, dwu lub trzyletnim.

   

  § 5.

 1. Zatwierdzone przez Rektora przedstawione propozycje, o których mowa w § 3 i § 4 stają się planami realizacji zadań i celów jednostek organizacyjnych na kolejny rok budżetowy.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych zapoznają podległych pracowników jednostki z przyjętym planem realizacji zadań i celów na kolejny rok budżetowy.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do bieżącego monitorowania każdego z zadań i celów w ich jednostce organizacyjnej, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki, oraz wskazują osoby odpowiedzialne za monitorowanie osiągnięcia mierników.
 4. O stwierdzonych zagrożeniach realizacji przyjętych zadań i celów, których wyeliminowanie przekracza ich możliwości lub kompetencje kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są niezwłocznie pisemnie informować Rektora.

   

  § 6.

  Na podstawie zatwierdzonych przez Rektora propozycji jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w §3 i §4, Kanclerz w terminie do 1 marca opracowuje Plan działalności Akademii na rok budżetowy.

   

  § 7.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzają i przedstawiają Rektorowi, za pośrednictwem Kanclerza, w terminie do 31 stycznia każdego roku sprawozdanie z realizacji planów realizacji zadań i celów w roku poprzednim według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać ocenę realizacji zadań i celów, w tym wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych mierników.

   

  § 8.

  Kanclerz opracowuje w terminie do 15 lutego każdego roku sprawozdanie z realizacji Planu działalności Akademii za miniony rok, które zatwierdza Rektor. 

   

  § 9.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.