Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30.05.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi obsługi serwisowej programu ENOVA

PDF30.05.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi obsługi serwisowej programu ENOVA (1,11MB)
 

Zapytanie ofertowe nr DI-262-2/18

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

Usługa obsługi serwisowej programu ENOVA

 

 1. Zamawiający:

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  pl. Jana Pawła II nr 2

  50-043 Wrocław

  tel.  71 310 05 05, fax: 71 355 28 49

  e-mail : kancelaria.ogolna@amuz.wroc.pl

  NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Nazwa zamówienia:

Obsługa serwisowa programu ENOVA365

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej programu ENOVA365

Zakres usługi serwisowej zawiera:

 1. Świadczenie usług przy eksploatacji systemu informatycznego enova365 w siedzibie Zamawiającego
 2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca świadczyć będzie następujące usługi:

1) pomoc w administracji systemem informatycznym enova365, w tym w instalacjach nowych wersji na serwerze i stacjach roboczych. Administracja obejmuje: konfigurację systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, instalację zdefiniowanych wydruków, testy
i optymalizację bazy danych;

2) pomoc techniczną i merytoryczną dla użytkowników systemu;

3) konsultacje merytoryczne w zakresie enova365;

4) szkolenia w zakresie użytkowania systemu enova365 niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych pracowników Zamawiającego;

5) w przypadku awarii lub potrzeby natychmiastowej pomocy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin roboczych stawić się w siedzibie Zamawiającego w celu rozpoczęcia czynności serwisowych;

6) tworzenie na zlecenie Zamawiającego nowych raportów i wydruków;

7) krótkie konsultacje telefoniczne w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze, serwis przez Internet oraz wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Wizyty, serwis przez Internet oraz konsultacje obejmują 8 godzin pracy w miesiącu.

 1. Termin realizacji zamówienia.

  Usługa powinna być świadczona w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 2. Zawartość oferty.

  Wykonawca w ofercie przedstawi zakres usługi, sposób realizacji (zdalnie, wizyty u Zamawiającego)  czas reakcji, cenę netto wykonania usługi, miesięczną i w okresie dwuletnim.

 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań  punktu 4 niniejszego zapytania.

 4. Kryteria wyboru oferty:

  Cena: 100 %

   

  UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

   

 5. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Kancelarii Ogólnej pok. 022 Bud. A (parter budynku) lub drogą elektroniczną na adres email: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 11.06.2018r., do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

3) Zaleca  się, by oferta była oznaczona nazwą zadania i numerem sprawy – DI-262-2/18

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2018r. o godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 002F). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

5) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kośmider – tel. 713100575, email: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).