Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.06.2018 - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (pianista-akompaniator) na Wydziale Wokalnym

PDF05.06.2018 - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (pianista-akompaniator) na Wydziale Wokalnym (520,74KB)
 

DK-1100-13/18

DZIEKAN

Wydziału Wokalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

(pianista-akompaniator)

na Wydziale Wokalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika naukowo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie lub kameralistyka fortepianowa i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • posiadają co najmniej 13-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie w charakterze pianisty-akompaniatora z wokalistami,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku wokalistyka.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie lub kameralistyka fortepianowa oraz kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacji II stopnia w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • informację o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 13-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie w charakterze pianisty-akompaniatora z wokalistami,
 • oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku wokalistyka.

   

  Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem w dniu 28 czerwca 2018 r. rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 czerwca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

   

  Wrocław, 4 czerwca 2018 r.