Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 19/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2018/2019

PDFUchwała nr 19/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2018/2019 (1,93MB)
 

Uchwała nr 19/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 maja2018 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2018/2019

 
Działając na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019:

 1. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich:

1) Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:

 1. Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki – studia I stopnia, specjalność Teoria muzyki:

  – za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 12.600 zł/semestr (przy minimum 5 studentach).

2) Wydział Instrumentalny:

 1. Kierunek: Instrumentalistyka – studia I stopnia (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 11.960 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 9.040 zł/semestr,

- za III rok dla kontynuujących studia – 7.330 zł/semestr.

 1. Kierunek: Instrumentalistyka – studia II stopnia (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 13.783 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 14.520 zł/semestr.

 1. Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa – studia I stopnia (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 14.990 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 14.990 zł/semestr,

- za III rok dla kontynuujących studia – 10.950 zł/semestr.

 1. Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa – studia II stopnia (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 10.120 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 10.120 zł/semestr.

 1. Studia III stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej: Instrumentalistyka (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 9.216 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 13.840 zł/semestr,

- za III rok dla kontynuujących studia – 9.000 zł/semestr.

3) Wydział Wokalny

 1. studia III stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej: Wokalistyka:

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 11.574 zł/semestr,

- za II rok dla kontynuujących studia – 11.860 zł/semestr,

- za III rok dla kontynuujących studia – 9.930 zł/semestr.

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z powodu niezadawalających wyników w nauce:

   

1) za powtarzanie zajęć w przypadku powtarzania semestru lub roku na studiach stacjonarnych:

 1. na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:

  Kierunki:

  Kompozycja i Teoria Muzyki:

  Studia I stopnia       -  16.800 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  14.280 zł/semestr,

  Dyrygentura:

  Studia I stopnia       -  40.320 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  37.296 zł/semestr,

   

 2. na Wydziale Instrumentalnym:

  Kierunki:

  Instrumentalistyka:

  Studia I stopnia       -  19.821 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  16.629 zł/semestr,

  Studia III stopnia      -  11.254 zł/semestr,

  Jazz i Muzyka Estradowa:

  Studia I stopnia       -  15.454 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  10.750 zł/semestr,

   

 3. na Wydziale Wokalnym:

  Kierunek: Wokalistyka:

  Studia I stopnia       -  27.883 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  22.508 zł/semestr,

  Studia III stopnia      -  16.461 zł/semestr,

   

 4. na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:

  Kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej:

  Studia I stopnia       -  27.891 zł/semestr,

  Studia II stopnia       -  13.273 zł/semestr,

   

2) za powtarzanie określonych zajęć indywidualnych na studiach stacjonarnych:

Tytuł naukowy/stopień naukowy prowadzącego zajęcia 

 

Stawka za 1 godzinę   dydaktyczną (w zł)

profesor

 422

doktor habilitowany

 376

doktor

 237

magister

222

 

3) za powtarzanie określonych zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych:

Tytuł naukowy/stopień naukowy prowadzącego zajęcia 

 

Stawka za 1 godzinę   dydaktyczną (w zł)

profesor

 378

doktor habilitowany

 335

doktor

203

magister

190

 

4) za powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych na studiach stacjonarnych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach stacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć grupowych lub zbiorowych według stanu na dzień zamknięcia zapisów na zajęcia (zaokrąglona do pełnych złotych),

 

5) za powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych na studiach niestacjonarnych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć grupowych lub zbiorowych według stanu na dzień zamknięcia zapisów na zajęcia (zaokrąglona do pełnych złotych),

 

6) za powtarzanie semestru lub roku zajęć w przypadku powtarzania semestru lub roku na studiach niestacjonarnych – opłata równa opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok,

 

7) za powtarzanie określonych zajęć na studiach podyplomowych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych),

 

8) za powtarzanie semestru lub roku zajęć przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności – opłata obliczona proporcjonalnie do opłaty za całe studia i powtarzanego okresu zajęć,

 

9) za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych English Division do opłaty za powtarzanie semestru lub zajęć indywidualnych, zbiorowych, grupowych dodaje się 20 % stawki semestralnej.

 

 1. Opłaty za prowadzenie studiów w języku obcym:

  Za studia niestacjonarne – English Division:

  (kalkulacja kosztów przy liczebności grupy – 5 studentów)

   

1) Wydział Instrumentalny:

1) Kierunek: Instrumentalistyka – studia I stopnia English Division (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 13.160 zł/semestr,

2) Kierunek: Instrumentalistyka – studia II stopnia English Division (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 15.160 zł/semestr,

3) Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa – studia I stopnia English Division (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 16.490 zł/semestr,

4) Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa – studia II stopnia English Division (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 11.130 zł/semestr,

5) Studia III stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej: Instrumentalistyka English Division (wszystkie specjalności):

- za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 10.140 zł/semestr,

2) Wydział Wokalny

1) Kierunek Wokalistyka – studia I stopnia English Division

– za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 30.670 zł/semestr

2) Kierunek: Wokalistyka – studia II stopnia English Division (wszystkie specjalności):

– za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 24.760 zł/semestr,

3) studia III stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej: Wokalistyka English Division:

– za I rok dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 18.110 zł/semestr.

 

 1. Opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku:

  Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustalana będzie na podstawie stawek określonych w ust. 2 pkt. 2, 3, 4 i 5.

   

 2. Opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się:

  Opłata za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się ustalana będzie indywidualnie zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.)

 3. Opłaty za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających:

1) studia podyplomowe:

 1. Podyplomowe Studia Muzykoterapii:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 2.700 zł/semestr,

  (przy minimum słuchaczy: 15 osób),

   

 2. Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 8.500 zł/semestr

  (przy minimum słuchaczy: 5 osób),

   

 3. Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2017– 3.500 zł/semestr

  (przy minimum słuchaczy: 15 osób),

   

 4. Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 3.100 zł/semestr

  (przy minimum słuchaczy: 15 osób),

   

 5. Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 5.400 zł/semestr,

  rok II – dla kontynuujących studia – 5.400 zł/semestr

   

 6. Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2018 – 5.400 zł/semestr,

  rok II – dla kontynuujących studia – 5.400 zł/semestr

   

 7. Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki:

  rok I – dla rozpoczynających studia w roku 2017 – 4.700 zł/semestr,

  rok II – dla kontynuujących studia – 4.700  zł/semestr.

2) kurs dokształcający – Studium Pedagogiczne:

 1. Studium Pedagogiczne – kurs czterosemestralny dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – 740 zł/semestr,
 2. Studium Pedagogiczne – kurs czterosemestralny dla pozostałych uczestników – 850 zł/semestr,
 3. Studium Pedagogiczne – kurs dwusemestralny – 1.700 zł/semestr (przy minimum słuchaczy: 15 osób).
 4. za powtarzanie semestru lub roku nauki w Studium Pedagogicznym – opłata odpowiadająca opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok nauki w Studium Pedagogicznym,
 5. za powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych w Studium Pedagogicznym – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych).

 

 1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności za studia:          

1) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – studia stacjonarne:

 1. Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki:

  Studia I stopnia          -   16.800 zł/semestr

  Studia II stopnia          -   14.280 zł/semestr

   

 2. Kierunek: Dyrygentura:

  Studia I stopnia          -    40.320 zł/semestr

  Studia II stopnia          -   37.296 zł/semestr

   

2) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – studia niestacjonarne

                       Studia I stopnia           -     12.600 zł/semestr

 

3) na Wydziale Instrumentalnym – studia stacjonarne:

 1. Kierunek: Instrumentalistyka:

  Studia I stopnia           -      19.821 zł/semestr,

  Studia II stopnia          -      16.629 zł/semestr,

  Studia III stopnia          -      11.254 zł/semestr,

 2. Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa:

  Studia I stopnia           -      15.454 zł/semestr,

  Studia II stopnia          -      10.750 zł/semestr.

   

4) na Wydziale Instrumentalnym – studia niestacjonarne:

 1. Kierunek: Instrumentalistyka:

  Studia I stopnia          -      11.960 zł/semestr,

  Studia II stopnia         -      13.783 zł/semestr,

  Studia III stopnia        -      9.216 zł/semestr,

  Studia I stopnia English Division   -  13.160 zł/semestr,

  Studia II stopnia English Division  -      15.160 zł/semestr,

  Studia III stopnia English Division -       10.140 zł/semestr,

 2. Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa:

  Studia I stopnia           -      14.990 zł/semestr,

  Studia II stopnia          -      10.120 zł/semestr,

  Studia I stopnia English Division: Jazz and stage music  - 16.490 zł/semestr,

  Studia II stopnia English Division: Jazz and stage music - 11.130 zł/semestr.

   

5) na Wydziale Wokalnym – studia stacjonarne:

Kierunek: Wokalistyka

Studia I stopnia           -      27.883 zł/semestr,

Studia II stopnia          -      22.508 zł/semestr,

Studia III stopnia          -      16.461 zł/semestr.

 

6) na Wydziale Wokalnym – studia niestacjonarne:

Kierunek: Wokalistyka:

Studia III stopnia                         - 11.574 zł/semestr,

Studia I stopnia English Division             - 30.670 zł/semester,

Studia II stopnia English Division            - 24.760 zł/semester,

Studia IIII stopnia English Division - 18.110 zł/semester.

 

7) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej – studia stacjonarne:

 1. Kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

  Studia I stopnia           -      27.891 zł/semestr

  Studia II stopnia          -      13.273 zł/semestr

   

8) STUDIA PODYPLOMOWE – jak w ust. 6 pkt. 1, jednak nie mniej niż równowartość 3.000 euro za rok

 

9) KURS DOKSZTAŁCAJĄCY:

Studium Pedagogiczne – równowartość 3.000 euro za rok.

 

 

 1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców prowadzone przez Akademię na podstawie umowy zawartej z uczelnią zagraniczną mogą być określane przez Rektora w wysokości innej niż w pkt. 7 z uwzględnieniem ogólnych zasad ustalania opłat określonych w obowiązujących przepisach.

   

  § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Wrocław, 30 maja 2018 r.