Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie wydawcy albumu płytowego „Skrzypce w miniaturze – wybrane dzieła i I połowa XX w.”

PDF07.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie wydawcy albumu płytowego „Skrzypce w miniaturze – wybrane dzieła i I połowa XX w.” (615,84KB)
 

                      Wrocław, 06.06.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie wydawcy albumu  płytowego  „Skrzypce w miniaturze – wybrane dzieła i I połowa XX w.”

 1. Wykonawcy: Marcin Ostrowski – skrzypce, Katarzyna Kaczorowska – fortepian
 2. Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
 3. Zakres zamówienia:

1) opracowanie redakcyjne i graficzne okładki albumu płytowego

2) tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język angielski przekazanego od Wykonawcy

3) wytłoczenie 500 egzemplarzy albumu płytowego

4) promocja i dystrybucja albumu

 

 1. Oferta musi zawierać cenę brutto za cały zakres zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne składniki ujęte w pkt. 3.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

75%

75 punktów

3.

Doświadczenie (D)

25%

25 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru 

        Cmin

C = --------- x75%x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 75 pkt.

 

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien   wykazać (w zał. nr 1 do formularza oferty), że posiada doświadczenie w realizacji minimum 6 wydanych płyt z możliwością dystrybucji w kraju i zagranicą.

Powyższe musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo innymi dokumentami

.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-5 wydanych płyt – 0 pkt

6-10 wydanych płyt – odpowiednio od 6 do 10 pkt.

11-15 wydanych płyt – odpowiednio od 11 do 15 pkt

16-20 wydanych płyt – odpowiednio od 16 do 20 pkt

21-25 wydanych płyt – odpowiednio od 21 do 25 pkt

3) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 25.

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + D

5) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryteriach cena i doświadczenie.

6) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 2. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 3. Termin przesłania oferty upływa w dniu 13.06. 2018 r. o godz. 14.00.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub za pośrednictwem faxu 71 3552849 lub pocztą elektroniczną: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl
 5. Osoba do kontaktu: Agnieszka Stobiecka-Prokop,  tel. 71 310 05 47.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.