Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.06.2018 - Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (w zakresie akompaniamentu do dyrygowania) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

PDF11.06.2018 - Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (w zakresie akompaniamentu do dyrygowania) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (320,27KB)
 

DK-1100-21/18

Wrocław, 8 czerwca 2018  r.

 

 

DZIEKAN

Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

starszego wykładowcy

(w zakresie akompaniamentu do dyrygowania)

na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają minimum 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • wykazują się osiągnięciami w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.

   

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie,
 • informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

   

  Oferty należy składać do dnia 4 lipca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 6 lipca 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  .