Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy - firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania organowych utworów Johanna Sebastiana Bacha wraz z produkcją płyty CD.

PDF12.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy - firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania organowych utworów Johanna Sebastiana Bacha wraz z produkcją płyty CD. (836,61KB)
 

                        Wrocław, 12.06.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy - firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania organowych utworów  Johanna Sebastiana Bacha wraz z produkcją płyty CD

 

 1. Przedmiot zamówienia

Wykonawcy: Piotr Rojek – organy, Igor Cecocho – trąbka, flȕgehorn

Czas nagrania: ok. 60 min.

Termin realizacji: lipiec 2018 r.

Miejsce realizacji: Kościół św. Wawrzyńca w Wołowie

 

Zakres zamówienia:

realizacja nagrania

montaż i mastering nagranego  materiału

opracowanie redakcyjne i graficzne okładki

druk okładki

produkcja płyty CD

wytłoczenie 1200 egzemplarzy płyt CD z nadrukiem w pełnym kolorze

promocja i dystrybucja płyty

Nagranie powinno być realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagraniowego Wykonawcy, realizacja nagrania w częstotliwości 96 KHZ/24 bity.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

3.

Doświadczenie (D)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru 

        Cmin

C = --------- x60%x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 60 pkt.

 

      W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien   wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji minimum 6 zrealizowanych  nagrań  barokowej muzyki organowej (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do zapytania).  Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów stanowiących poświadczenie informacji zawartej w przedmiotowym załączniku.

 

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-5 zrealizowanych nagrań – 0 pkt

6 zrealizowanych nagrań – 6 pkt.

7 zrealizowanych nagrań – 7 pkt.

I odpowiednio p1 punkt za każde kolejne zrealizowane nagranie z barokową muzyką organową.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie”   wynosi 40

 

Ocena końcowa oferty: Ok = C + D

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryteriach cena i doświadczenie.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 2. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 3. Termin przesłania oferty upływa w dniu 20.06. 2018 r. o godz. 14.00.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub
  za pośrednictwem faxu 71 3552849 lub pocztą elektroniczną: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl
 5. Osoba do kontaktu: Agnieszka Stobiecka-Prokop,  tel. 71 310 05 47.

   

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

                                                                                 

Załącznik nr 1

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien   wykazać że posiada doświadczenie w realizacji minimum 6 zrealizowanych  nagrań  barokowej muzyki organowej  Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów stanowiących poświadczenie informacji zawartej w przedmiotowym załączniku.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-5 zrealizowanych nagrań – 0 pkt

6 zrealizowanych nagrań – 6 pkt.

7 zrealizowanych nagrań – 7 pkt.

I odpowiednio 1 punkt za każde kolejne zrealizowane nagranie z barokową muzyką organową.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie”  wynosi 40.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

(tytuł płyty/wykonawca)

Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

                                                                                  …………………………………………

(podpis)