Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności ...

PDFZarządzenie Nr 16/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (458,46KB)
 

Zarządzenie Nr 16/2018
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 6, oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 30 ust. 1-3, § 31 ust. 1 oraz §36 ust.2 i 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

 1. w §2 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

  „9. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych czuwa nad opieką i wspomaganiem rozwoju młodych pracowników naukowo-dydaktycznych przez kadrę o wyższych kwalifikacjach (pracownicy samodzielni).”,

 2. w §2 ust. 10 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

  „4) działalnością Biura Promocji i Organizacji Imprez – w zakresie merytorycznym.”,

 3. w §2 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

  „14. Prorektorowi ds. Artystycznych i Naukowych podlegają bezpośrednio:

                -     Biblioteka Główna,

                -     Wydawnictwo

                -     Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań,

                -     Biuro Promocji i Organizacji Imprez – w zakresie merytorycznym,

                -     Dział Nauki,

                -     Uczelniany  Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.”,

 4. w §3 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

  „10. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki sprawuje nadzór nad pracą Działu Nauczania i Spraw Studenckich.”,

 5. w §5 ust.29 otrzymuje następujące brzmienie:

    „29.  Kanclerzowi podlegają bezpośrednio:

          -    Kwestor jako zastępca Kanclerza,

          -    Kwestura – Dział Finansowo-Księgowy,

          -    Dział Kadr,

          -    Dział Administracyjno-Gospodarczy,

          -    Dział Informatyczny,

          -    Dział Inwestycji i Remontów,

          -    Stanowisko ds. zamówień publicznych,

          -    Specjalista ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,

          -    Inspektor ds. BHP,

          -    Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych,

          -    Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych,

          -    Biuro Promocji i Organizacji Imprez – w zakresie organizacyjnym,

          -    Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza.".

 

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 24 kwietnia 2018 r.