Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy renowacji parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu

PDF13.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy renowacji parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu (272,12KB)
PDFZałącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (93,36KB)
PDFZałącznik do opisu przedmiotu zamówienia.pdf (642,01KB)
PDFZałącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY (31,43KB)
PDFZałącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (23,26KB)
 

IR210-06/18                                                                                                                                                                          Wrocław dn. 12.06.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Renowacja parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 

 1. Zamawiający

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

NIP: 8971546349

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca w formularzu oferty poda cenę netto za 1m2, cenę ryczałtową netto za cały przedmiot zamówienia, stawkę podatku VAT oraz łączną cenę oferty brutto. Cenę należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania; 
 2. nie zostaną odrzucone.
 3. Kryteria i zasady oceny ofert

  Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

  Cena                                                                              100%

   

  Cena:

  Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

   

  wartość oferty o najniższej cenie

  C = ----------------------------------------------------------------   x 100 punktów

  wartość oferty badanej

   

  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów.

   

 1. Termin realizacji Zamówienia: do 16 lipca 2018 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny oferty lub gdy złożone oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.

3) Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienie zaoferowanej ceny.

4) Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek oferty.

 

 1. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty oraz termin otwarcia ofert

  Oferty należy składać do dnia 20.06.2018r. do godz. 12.00

1) W zamkniętej kopercie oznaczonej - Renowacja parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu na adres: 50-043 Wrocław, Pl. Jana Pawła II 2 pok. 22.

2) faksem na nr   71 355 28 49

3) mailem na adres magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty polegające na wykonaniu renowacji parkietów o powierzchni 150m2 każda.

   

 2. Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

2) wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

Zamawiający może zażądać na etapie oceny ofert dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

   

 2. Termin związania z ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.

   

 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyników postępowania.

   

 4. Warunki płatności za przedmiot zamówienia

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie wynikającej z formularza oferty.

2) Zapłata wynagrodzenia zamówienia dokonana będzie po podpisaniu protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

 

 1. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie).

   

 2. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

1) pisemnie na adres : Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego pl. Jana Pawła II 50-043 Wrocław;

2) faksem 71 355 28 49

3) e- mailem: magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl

4) osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

mgr inż. Magdalena Kowalczyk tel. 71 310 05 51

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług