Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.06.2018 - Konkurs na stanowisko asystenta (gra na akordeonie) na Wydziale Instrumentalnym

PDF15.06.2018 - Konkurs na stanowisko asystenta (gra na akordeonie) na Wydziale Instrumentalnym. (443,60KB)
 

DK-1100-24/18                                                                                                                                                              Wrocław, 15 czerwca 2018 r.

DZIEKAN

Wydziału Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

asystenta

(w specjalności gra na akordeonie)

na Wydziale Instrumentalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika naukowo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka  w specjalności gra na akordeonie,
 • posiadają stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz że wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku instrumentalistyka.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na akordeonie,
 • kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora sztuki lub kwalifikacji I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz że wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku instrumentalistyka,
 • oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

   

  Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie programu artystycznego w dniu 10 lipca 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.