Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.06.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektów graficznych okładek płyt CD.

PDF27.06.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektów graficznych okładek płyt CD. (1,81MB)
 

Wrocław, 27 czerwca 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektów graficznych okładek płyt CD.

 

 1. Zamówienie będzie obejmować wykonanie projektów graficznych okładek dwóch płyt:
 1. okładki płyty „Alterakcje” w wykonaniu zespołu jazzowego Yarosh Organ Trio, przy czym zamówienie będzie obejmować przedstawienie dwóch koncepcji graficznych okładki do wyboru Zamawiającego, zaprojektowanie pełnego opakowania płyty w formie digipack 6
  i nadruku płyty, wprowadzenie do projektu korekt przedstawionych przez Zamawiającego, przygotowanie całości do druku;
 2. okładki płyty „Communiones” z utworami Tomasza Kulikowskiego na organy i chóralny zespół męski, przy czym zamówienie będzie obejmować przedstawienie dwóch koncepcji okładki do wyboru Zamawiającego, zaprojektowanie graficzne 16-stronicowej książeczki do płyty CD (przeznaczonej do umieszczenia w standardowym plastikowym pudełku) oraz tylnej strony opakowania i nadruku płyty, wprowadzenie do projektu korekt przedstawionych przez Zamawiającego, przygotowanie całości do druku.

   

 1. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały tekstowe w plikach doc lub docx, a materiały graficzne w plikach jpg, tiff lub PDF.
 2. Terminy wykonania projektów: 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów; płyta „Alterakcje”: lipiec 2018; płyta „Communiones”: wrzesień 2018. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą w odrębnych umowach.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto za wykonanie projektu opisanego w punkcie 1a,
 2. cenę brutto za wykonanie projektu opisanego w punkcie 1b,
 3. pięć przykładowych projektów okładek płyt zaprojektowanych przez Wykonawcę (wskazane jest, by oferta zawierała co najmniej jeden projekt w formie opakowania digipack 6 oraz co najmniej jeden projekt w formie książeczki do płyty), dostarczonych do Zamawiającego w wersji materialnej w postaci gotowych opakowań płyt lub w wersji elektronicznej tych opakowań.
 1. Oferty zostaną rozpatrzone odrębnie dla projektu dotyczącego płyty „Alterakcje” i projektu dotyczącego płyty „Communiones”.
 2. Zamawiający dopuszcza wybór oferty tylko na opracowanie graficzne okładki i opakowania płyty „Alterakcje” lub tylko na opracowanie graficzne okładki i książeczki płyty „Communiones”.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena za projekt (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość projektów (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Cena (C):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie C. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

 

        Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     Cbad

  

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

Cbad – cena badanej oferty.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „jakość” rozpatrzone będą projekty dostarczone przez oferentów w ramach punktu 4c niniejszej procedury. Każdy projekt oceniony zostanie w zakresie estetyki projektu – ze szczególnym uwzględnieniem zindywidualizowania projektu pod kątem charakteru i zawartości płyty – w pięciostopniowej skali 0-4 (0 - bardzo niska, 1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka, 4 - bardzo wysoka), po czym ze wszystkich ocen zostanie obliczona średnia arytmetyczna, która zostanie uznana za liczbę punktów przyznaną badanej ofercie za jakość  (Jbad).

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszej procedury ofertowej w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60% :

        Jbad

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

 

 J – wartość punktowa kryterium „jakość”,

Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość,

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom.

 

3) Wynik oceny obydwu wyżej wymienionych kryteriów zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 

 1. Zamawiający odrzuci oferty, które w kryterium jakość otrzymają ocenę niższą niż 2,75.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 4. Ofertę należy przesłać drogą mailową w terminie do 3 lipca 2018 r. do godz. 12.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 5. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 3 zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r  . poz. 1579).