Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.07.2018 - Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych_STM 2018

PDF06.07.2018 - Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych_STM 2018 (1,14MB)

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nw. przedmiotów:

 

 

 
   

 1. Magnetofon kasetowy                                                    
 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,        
 • przestarzała konstrukcja

  Cena wywoławcza: 20 zł

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

 

2.   RADIOMAGNETOFON GRUNDIG                                                                

 • uszkodzony,                                                                 
 • zużycie wynikające z długiego użytkowania.                                                         

   Cena wywoławcza: 10 zł

Przedmiot znajduje się w  Sali 001E

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  GRAMOFON CD SLPG 390                                                             

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania.

   Cena wywoławcza: 10 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

4.  AMPLITUNER THOMPSON                                                                                    

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,
 • uszkodzony

   Cena wywoławcza: 10 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

5. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE DIORA 300                              

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,
 • przestarzała konstrukcja

  Cena wywoławcza: 20 zł

   

 

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

6. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE SKART                                       

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,

   

  Cena wywoławcza: 40 zł

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

7. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE SONY                                         

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,

   

   

  Cena wywoławcza: 20 zł

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

8. GŁOSNIK SONY SAW2500                                                                                                                                                                                            

 • uszkodzony.

   Cena wywoławcza: 20 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

9. SŁUCHAWKI AKG K-55                                                                                 

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,                                       
 • uszkodzone

  Cena wywoławcza: 5 zł

   

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

10. SYNTEZATOR ROLAND D70                                                                                                            

 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,

   

  Cena wywoławcza: 80 zł

   

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 1. ORGANY YAMAHA.PSR-300                                                 
 • zużycie wynikające z długiego użytkowania,
 • przestarzała konstrukcja

  Cena wywoławcza: 30 zł

   

   

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

12. RZUTNIK 1800 REFLECTA                                    

 • zużycie wynikające z  z długiego użytkowania,
 • przestarzała konstrukcja

   

  Cena wywoławcza: 10 zł

   

 

 

     

 

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

13. KARTA DIGI 002                                                                                                               

 • przestarzała konstrukcja

 

 

Cena wywoławcza: 10 zł

 

 

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2, pok. nr 22), za pośrednictwem faxu - 71 355 28 49 lub pocztą elektroniczną – ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl  w terminie do dnia 12 lipca 2018 r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 12 lipca  2018 r. o godz. 1100 .

Przedmioty wystawione do sprzedaży można obejrzeć w dniach od 5 lipca do 11 lipca 2018 r. w godzinach od 900 do 1200 na terenie uczelni. Osoba do kontaktu: Ryszard Tomczyk tel. 71 310 05 41.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przysłanych drogą pocztową liczy się data wpływu ofert do Akademii Muzycznej.

 

Koperta zawierająca ofertę przetargową powinna być: zamknięta, nieuszkodzona, oraz posiadać następujące oznakowania:

 • adres organizatora przetargu,
 • nazwę i numer przedmiotu przetargu,
 • nazwę, adres, nr telefonu lub faksu oferenta umożliwiający dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty.

  Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

 • datę sporządzenia oferty,
 • dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,
 • nr telefonu kontaktowego oferenta,
 • w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena zakupu,
 • dokument wskazujący, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 • oświadczenie oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

  Jeżeli po otwarciu kopert okaże się, że więcej niż jedna oferta zawiera tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w tym samym dniu w formie licytacji o czym organizator niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku po zamknięciu przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.

  W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z wyboru jego oferty.

  Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty i po zapłaceniu ceny nabycia w terminie 14 dni.

  Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

  Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

  Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży.

  Wszelkie informacje na temat sprzętu i przetargu można uzyskać u p. Ryszarda Tomczyka  -

  nr tel. 71 3100541, e-mail: – ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl