Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy Systemu monitoringu wizyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu we wskazanych punktach w budynkach A, B i F.

PDF06.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy Systemu monitoringu wizyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu we wskazanych punktach w budynkach A, B i F. (3,06MB)
 

Wrocław, 05.07.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy Systemu monitoringu wizyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu we wskazanych punktach w budynkach A, B i F.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynkach A, B, F i na dachu bud. B. Rozmieszczenie kamer, rejestratora i usytuowanie monitorów dla pracowników ochrony uzgodnione będzie z Zamawiającym.

 

Szczegóły:

 1. Rejestrator 32 kanałowy, wyjście HDMI, VGA, pasmo min. 160 Mb/s
 2. Dysk HDD min 4 TB
 3. monitor LCD o przekątnej 22’’, format ekranu 16:9  – szt. 2
  • monitory o kącie widzenia do 60 stopni, uniemożliwiające podgląd z boku osobom nieuprawnionym lub wyposażone w filtr prywatyzujący spełniający następujące wymagania:
   • Brak jakiekolwiek widoczności z boku (w zakresie 60°),
   • Łatwy montaż i demontaż,
   • Antyrefleksyjność redukująca odbicia światła na ekranie,
   • Wysoka wyrazistość i czystość obrazu
   • Ochrona przed kurzem i zarysowaniami
   • Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
 4. kamery IP wewnętrzne, wandaloodporne, min. 2 Mpix, IR do 20 m,

  obiektyw min. 2,8 mm, zasilanie PoE, – sztuk 20

 5. kamera IP zewnętrzna, wandaloodporna, min. 2 Mpix, IR do 30 m,

  obiektyw min. 2,8 mm, zasilanie PoE, – sztuk 1

 6. instalacja w listwach instalacyjnych i pod sufitem podwieszanym,
 7. Gwarancja na sprzęt min. 24 miesiące, na prace instalacyjne min. 36 m-cy. 

2.Założenia do umowy

Termin realizacji:

 • Prace należy zrealizować w terminie od dnia 01.08.2018 do dnia 07.09.2018 r.
 • W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

Płatność:

 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
 1. Protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
 2. Prawidłowo wystawionej faktury VAT (podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru).
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Inne:

 • Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego – Marek Gumienny a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.
 • Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników oraz ponosi odpowiedzialność i koszty za wszelkie szkody powstałe przy montażu.

Oferta:

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna zawierać całkowitą cenę realizacji zamówienia (wraz z montażem)
 • oferta powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń
 • oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową;
 • oferta powinna posiadać datę sporządzenia;
 • oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
 • oferta powinna być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta.

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie powinny być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego

– tel. kontaktowy: 501-610-863.

Wykonawca, który nie dokona wizji nie może się powoływać  na jakiekolwiek uchybienia w niniejszym zapytaniu, opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji, które mogłyby mieć wpływ na wycenę zadania oraz jego realizację.

Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy usługi montażu systemu monitorowania wizyjnego obejmującego montaż minimum 16 kamer w jednym zadaniu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania.


Termin i miejsce składania ofert:

·oferty można składać do dnia 16.07.2018 r. do godz. 10:00

 • oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: marek.gumienny@amuz.wroc.pl
 • oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV

 

 

Ilość kamer

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)