Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy usługi udostępnienia Systemu Verbis Dean's Office lub systemu równoważnego.

PDF09.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy usługi udostępnienia Systemu Verbis Dean's Office lub systemu równoważnego. (599,21KB)
 

Zapytanie ofertowe

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

 1. Usługa udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego, w formule SaaS (ang. Software as a Service)

      Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel.  71 310 05 11

e-mail : magdalena.wereszczak@gmail.com

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Nazwa zamówienia:

Usługa udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku do zapytania ofertowego w formule SaaS (ang. Software as a Service) w zakresie następujących modułów:

1) Dziekanat

2) Wirtualny Dziekanat

3) POL-on

4) Rozliczenie Dydaktyki i Pensum

5) Rozliczenia Finansowe Studentów

6) Bank

7) Deklaracje przedmiotów

8) Automatyczna Rejestracja Studentów

9) Szablonowanie Dokumentów

10) Wydruki Masowe

11) Obsługa Dyplomowania

12) Internetowe Arkusze Ocen

13) Raporty specjalizowane

14) Rekrutacja – On-line

15) Egzaminy Wstępne

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca świadczyć będzie ponadto następujące usługi:

1) pomoc techniczną i merytoryczną dla użytkowników systemu;

2) „Konsultacje z zakresu funkcjonowania i obsługi Systemu oraz wsparcia” w wariantach: 10 oraz 20 półgodzinnych konsultacji – do wyboru Zamawiającego.

Załącznik do zapytania ofertowego będzie udostępniony na żądanie zainteresowanego wykonawcy.  

 1. Termin realizacji zamówienia.

  Usługa powinna być świadczona w pełnym zakresie funkcjonalności od 17 lipca 2018 r. do 16 lipca 2020 r.

 2. Zawartość oferty.

Wykonawca w ofercie przedstawi zakres usługi, sposób realizacji, czas reakcji nie dłuższy niż 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia, cenę netto i brutto udostępnienia  Systemu i czynności dodatkowych miesięczną i łączną za okres dwóch lat uwzględniającą wszelkie  dodatkowe koszty, w tym koszty wdrożenia, transferu danych itp., deklarację o gotowości systemu do działania w pełnym zakresie od dnia 17 lipca 2018 r. 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 100 %

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

 1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pok. 111 Bud. A lub drogą elektroniczną na adres email: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 11.07.2018r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2018r. o godz. 8:00  w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

5) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Wereszczak –
  tel. 713100511, email: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl