Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy opakowań, konfekcjonowania i dostawy płyt CD.

PDF16.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy opakowań, konfekcjonowania i dostawy płyt CD. (1,69MB)
 

Wrocław, 16 lipca 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy opakowań, konfekcjonowania i dostawy płyt CD.

 

 1. Zamówienie będzie obejmować usługę wytłoczenia, wyprodukowania opakowania, konfekcjonowania i dostarczenia do Zamawiającego dwóch kompletów płyt CD:
 1. Płyta Alterakcje

   

  Szczegóły zamówienia:

  Tłoczenie

  Nakład: 500 płyt CD

  Nadruk na płycie: 4 + 0

  Produkcja opakowania

  Nakład: 500 sztuk

  Forma opakowania: digipack 6, jednopłytowe

  Karton 300-350 g

  Druk: 4 + 0

  Tray przezroczysty

  Wykończenie: folia matowa

  Wykonanie próbnego wydruku opakowania (proof kolorystyczny)

  Konfekcjonowanie i transport

  Foliowanie

  Umieszczenie gotowego produktu w opakowaniach zbiorczych

  Transport do siedziby Zamawiającego

  Terminy

  Termin przekazania Wykonawcy plików DDP do tłoczenia płyty i PDF do wykonania nadruku na płycie oraz opakowania: do 1.08.2018.

  Termin wykonania usługi: do 14 dni od dnia dostarczenia plików przez Zamawiającego

   

 2. Płyta Communiones

   

  Szczegóły zamówienia:

  Tłoczenie

  Nakład: 500 płyt CD

  Nadruk na płycie: 4 + 0

  Produkcja opakowania

  Nakład: 500 sztuk

  Forma opakowania: digipack 4, jednopłytowe, z kieszenią umożliwiającą umieszczenie książeczki (lewa krawędź opakowania niesklejona), karton 300-350 g, druk: 4 + 0

  Książeczka: okładka 4 strony + środek 16 stron, papier kreda matowa 150 g, druk okładki: 4+1, druk środka: 1+1 (czarny)

  Tray przezroczysty

  Wykończenie: folia matowa

  Wykonanie próbnego wydruku opakowania (proof kolorystyczny) i próbnego wydruku książeczki

  Konfekcjonowanie i transport

  Foliowanie

  Umieszczenie gotowego produktu w opakowaniach zbiorczych

  Transport do siedziby Zamawiającego

  Terminy

  Termin przekazania Wykonawcy plików DDP do tłoczenia płyty i PDF do wykonania nadruku na płycie, opakowania i książeczki: do 10.09.2018.

  Termin wykonania usługi: do 14 dni od dnia dostarczenia plików przez Zamawiającego

   

 1. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą w odrębnych umowach.

   

 2. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto za wykonanie usługi opisanej w punkcie 1a,
 2. cenę brutto za wykonanie usługi opisanej w punkcie 1b,
 3. cztery przykładowe opakowania płyt w formie digipack 4 i digipack 6, w tym przynajmniej jedna z książeczką, wyprodukowane przez Wykonawcę, dostarczone do Zamawiającego w wersji materialnej.

   

 1. Oferty zostaną rozpatrzone odrębnie dla usługi opisanej w punkcie 1a i usługi opisanej w punkcie 1b.

   

 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena  (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Cena (C):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie C. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

 

        Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                          Cbad

  

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

Cbad – cena badanej oferty.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „Jakość” rozpatrzone będą opakowania dostarczone przez oferentów w ramach punktu 3c niniejszej procedury. Każde opakowanie ocenione zostanie w zakresie estetyki i staranności wykonania  w pięciostopniowej skali 0-4 (0 - bardzo niska, 1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka, 4 - bardzo wysoka), po czym ze wszystkich ocen zostanie obliczona średnia arytmetyczna, która zostanie uznana za liczbę punktów przyznaną badanej ofercie za jakość  (Jbad).

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszej procedury ofertowej w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60% :

        Jbad

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

 

 J – wartość punktowa kryterium „jakość”,

Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość,

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom.

 

3) Wynik oceny obydwu wyżej wymienionych kryteriów zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 

 1. Zamawiający odrzuci oferty, które w kryterium jakość otrzymają ocenę niższą niż 2,75.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 4. Ofertę należy przesłać w terminie do 24 lipca 2018 r. na adres pocztowy:

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Wydawnictwo

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

 

lub – w razie dostarczenia okazowych opakowań płyt bez pośrednictwa poczty tradycyjnej – na adres poczty elektronicznej:

wydawnictwo@amuz.wroc.pl

 

 1. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 2 zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r  . poz. 1579).