Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.07.2018 - Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDF16.07.2018 - Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,43MB)
PDFRegulamin przetargu ofertowego pisemnego na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz formularz oferty. (2,18MB)
PDFUmowa najmu - wzór (1,23MB)
 

Wrocław, 16.07.2018r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
PI. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 1. Wynajmujący:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 1. Przedmiot umowy:
 1. Przedmiotem umowy będzie najem lokalu o łącznej powierzchni 95,94 m2, przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej zgodnie z obmiarem powierzchni stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, usytuowanego w budynku Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  pl. Jana Pawła II nr 2 na okres od dnia 20 września 2018r. do dnia 15 lipca 2020r.
 2. Celem przetargu ofertowego jest wyłonienie osoby fizycznej lub prawnej, prowadzącej działalność gospodarczą, w celu zawarcia umowy najmu na prowadzenie działalności  gastronomicznej polegającej na przygotowywaniu i podaniu posiłków.
 3. Każdy z zainteresowanych oferentów ma możliwość obejrzenia pomieszczeń  po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Panem Markiem Gumiennym nr tel. 501 – 610 – 863, 71/310 05 65.
 1. Charakter przetargu.
 1. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Wszczęcie przetargu.

  Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Akademii Muzycznej na tablicy ogłoszeń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.amuz.wroc.pl w zakładce Ogłoszenia -> Najem lokali..

 

V.     Podstawowe oczekiwania, które należy uwzględnić w ofercie na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Najemca zobowiązany będzie do:

 1. Prowadzenia działalności gastronomicznej od poniedziałku do piątku w  godzinach od 900 do 1800 oraz we wskazane przez Wynajmującego soboty i niedziele, w których odbywają się zajęcia ze studentami niestacjonarnymi, doktorantami oraz uczestnikami kursów dokształcających itp. Przedłużenie godzin otwarcia bufetu, jego zamknięcie oraz otwarcie bufetu poza godzinami ww. wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
 2. Dokonywania na własny koszt i we własnym zakresie zakupu mebli, sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów w czasie trwania umowy i po jej rozwiązaniu.
 3. Zlecania na własny koszt przeglądów urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń.
 4. Wykonywania we własnym zakresie remontów i napraw pomieszczeń będących przedmiotem najmu.
 5. Utrzymania na własny koszt i we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i w ich najbliższym otoczeniu. W tym celu najemca  zawrze umowę w zakresie wywozu śmieci, odpadów i nieczystości i jej kopię przedstawi Akademii Muzycznej.
 6. Lokal oraz urządzenia techniczne w ilości i rodzaju odpowiadającym prowadzonej działalności, powinny spełniać wszelkie normy i wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla prowadzenia działalności gastronomicznej.
 7. Najemca przed rozpoczęciem działalności w lokalu uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i badania a odpowiednie dokumenty przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu, w szczególności lokal powinien uzyskać pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej.
 8. Ponoszenia czynszu najmu oraz opłat za pobór energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków,  ogrzewanie.
 9. Mile widziane będzie zastosowanie podgrzewaczy do potraw.
 10. Używanie przez wynajętego pomieszczenia z zapleczem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w umowie.
 11. Niedokonywania bez zgody Wynajmującego w wynajmowanych pomieszczeniach zmian naruszających jego substancję.
 12. Protokolarnego zwrotu wynajętych pomieszczeń i wyposażenia Wynajmującego w stanie niepogorszonym.
 13. Przedstawienie propozycji dań serwowanych w bufecie wraz z ich cenami. Propozycje przykładowych dań, które będą serwowane w bufecie (w stałej ofercie) obejmować powinny co najmniej dwa dania śniadaniowe oraz cztery dania obiadowe w tym 2 dania mięsne i 2 dania jarskie wraz z cenami.

VII.    Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy:

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi gastronomicznych ww. obiekcie.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.

Posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – 1 rok.

 

VIII.  Opis  sposobu  przygotowania  oferty i dokumenty, jakie winien dołączyć do   oferty oferent w celu spełnienia ww. warunków.

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 25 lipca 2018r. oferty zawierającej:

1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – do pobrania ze strony www.bip.amuz.wroc.pl w zakładce Ogłoszenia -> Najem lokali– należy w nim podać;

 1. proponowany czynsz najmu w złotych brutto,
 2.  zaproponowane co najmniej dwa dania śniadaniowe oraz cztery dania obiadowe w tym 2 dania mięsne i 2 dania jarskie wraz z cenami, które znajdować się będą w stałej ofercie bufetu (podstawowy zestaw obiadowy powinien być pełnym obiadem składającym się z I i II dania oraz surówki lub warzyw),
 3. cenę  wskazanych dań obiadowych i śniadaniowych,
 4. wykaz innego asortymentu oferowanego w bufecie z propozycjami cenowymi.

  2) nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo  w zakresie działalności gastronomicznej,

 3) oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 4) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.

5)  informację na temat dotychczasowej działalności gastronomicznej, w okresie ostatniego roku ze wskazaniem miejsca.

 1. Wymienione wyżej dokumenty mają być przedłożone w oryginale.
 2. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
 4. Oferta musi być opatrzona napisem „Oferta na najem bufetu Akademii nie otwierać przed dniem 25 lipca 2018 r. przed godz. 10:00 ”. złożona w Kancelarii Kanclerza (pok.22) Akademii Muzycznej przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z nazwą firmy (imieniem i nazwiskiem) i adresem oferenta.

   

IX.       Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne.

 1. Oferty proszę  składać do dnia 25 lipca 2018r. do godz. 10:00, w Kancelarii Ogólnej (pok. 022 A) Akademii Muzycznej przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu.

 2. W przetargu można złożyć jedną ofertę. Przed terminem otwarcia ofert można składać uzupełnienia w zamkniętych kopertach lub wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie.

 3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Akademii Muzycznej a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

X.         Ocena oferty. 

 1. Wynajmujący będzie brał pod uwagę:

1) wysokość czynszu najmu,

2) proponowane menu i jego wycenę,

3) doświadczenie oferenta.

 1. Komisja oceniając oferty ma prawo wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zaproponowanego menu lub poszczególnych jego pozycji. W przypadku niewystarczających wyjaśnień lub odmowy ma prawo odrzucić taką pozycję oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych oferentów do dalszych negocjacji. 
 3. Akademia zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Istnieje  możliwość nabycia od dotychczasowego najemcy urządzeń gastronomicznych niezbędnych do prowadzenia ww. działalności gastronomicznej. Zasady korzystania bądź zakupu sprzętu do ustalenia z poprzednim najemcą.
 2. W okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. trwa przerwa wakacyjna i w obiekcie przebywają tylko pracownicy dydaktyczni, naukowi i administracja. W tym okresie Najemca będzie uiszczać 50% kwoty czynszu.

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz pomieszczeń wraz z wymiarami,
 2. formularz oferty,
 3. Regulamin przetargu ofertowego pisemnego na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.