Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.07.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy remontu fortepianu.

PDF19.07.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy remontu fortepianu. (1,41MB)
 

Wrocław, 19 lipca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O WYŁONIENIE WYKONAWCY

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy remontu fortepianu:

Fortepian Petrof nr fabryczny 156007

Zakres remontu:

- wymiana strun i strojnicy;

- ponowne zalakierowanie dna rezonansowego z ustawieniem strzałki ugięcia;

- pełna regeneracja mechanizmu (młoteczkowego i tłumikowego);

- pełna regeneracja klawiatury i systemu pedalizacji;

- pełna regulacja mechanizmu młoteczkowego oraz klawiatury (z wyważeniem).

Zamawiający daje możliwość przeprowadzenia remontu na terenie Akademii jak również w siedzibie Wykonawcy. W przypadku remontu poza Akademią w cenie ofertowej trzeba uwzględnić koszt transportu specjalistycznego instrumentu z, i do siedziby Zamawiającego, a także co najmniej trzykrotne strojenie wyrównawcze, strojenie po transporcie i intonacja młotków do potrzeb Sali w której ma się znajdować docelowo instrument po wykonaniu remontu w siedzibie Zamawiającego. Strojenia odbędą się w uzgodnionym terminie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Termin realizacji: max do dnia 30 września 2018 r..
 2. Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na zrealizowany zakres prac.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wykonał minimum dwa remonty fortepianów, tej klasy oraz załączy do oferty dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
 4. Termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
 5. Faktura może być wystawiona tylko po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław (pok. 022A) lub elektronicznie na adres: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 7. Przed złożeniem oferty wskazane jest osobiste dokonanie oględzin wskazanego wyżej fortepianu.

  Wykonawca, który nie dokona oględzin instrumentu przed wyceną realizacji zadania nie może wnosić roszczeń co do wyceny wskazanej w ofercie za realizacji zadania.

  Osoba do kontaktu:  Alicja Pigas tel. 71 31 00 569

 8. Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

  - datę sporządzenia oferty,

  - dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,

  - numer telefonu kontaktowego oferenta,

  - w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena i termin wykonania

   

  Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.