Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej na okna dachowe w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu oraz w sali dydaktycznej 226A w budynku głównym przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu.

PDF08.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej na okna dachowe w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu oraz w sali dydaktycznej 226A w budynku głównym przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu. (624,17KB)
 

Wrocław 2018-08-08

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej na okna dachowe w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu oraz w sali dydaktycznej 226A w budynku głównym przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
 1. folia przeciwsłoneczna 3M Silver 15 Exterior (zewnętrzna)
 2. dostarczenie na miejsce folii w ilości zapewniającej oklejenie ok 40 m² powierzchni szkła
 3. sprawdzenie stanu technicznego, umycie i odpowiednie przygotowanie szyb przeznaczonych do oklejania
 4. aplikacja folii zgodnie z instrukcja producenta
 5. uszczelnienie wszystkich krawędzi i ewentualnych łączeń folii w sposób rekomendowany przez producenta
 6. brak możliwości montażu folii z wnętrza budynku (poza salą 226A)
 7. po stronie wykonawcy wywóz i utylizacja odpadów
 8. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który nie dokona wizji nie może się powoływać  na jakiekolwiek uchybienia w niniejszym zapytaniu, opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji, które mogłyby mieć wpływ na wycenę zadania oraz jego realizację

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2018r.

  Zamawiający dopuszcza zmiany terminów wykonania umowy spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, uniemożliwiającymi kontynuowanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną lub uzasadnionym interesem Zamawiającego, w szczególności opady atmosferyczne, których wielkość spowoduje brak możliwości wykonywania zamówienia i wystąpienie temperatur powodujących brak możliwości stosowania wybranych przez Wykonawcę materiałów zgodnie z zaleceniami producenta,

   

 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. oferta powinna zawierać:
 • oznaczenie Wykonawcy
 • cenę realizacji całego zamówienia i ceny za 1 m2 dostawy i montażu folii.
 • proponowany termin wykonania zamówienia, nie dłuższy jednak niż termin oznaczony w  pkt.2

   

 1. oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, nr. telefonu, NIP,
 • Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy

   

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną za realizację całego zamówienia.

   

 2. Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2018r. do godziny 12:00

   

 3. Miejsce składania ofert:
 1. oferty w formie elektronicznej na adres: anna.smolen@amuz.wroc.pl
 2. oferty w formie papierowej: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem: postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej.
 1. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia następnego od odbioru przedmiotu umowy.
 2. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot zamówienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).