Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy hologramów na legitymację studencką i doktorancką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDF14.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy hologramów na legitymację studencką i doktorancką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (512,24KB)

 

Zapytanie ofertowe

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

Zakup hologramów na legitymację studencką i doktorancką
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

 

 1. Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel.  71 310 05 11

e-mail : magdalena.wereszczak@gmail.com

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

 1. Nazwa zamówienia:

  Zamówienie hologramów na legitymację studencką i doktorancką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zakup hologramów na legitymację studencką zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554) r. z nadrukiem daty 31-03-2019 oraz 31-10-19 – po 650 szt.
 • Zakup hologramów zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696) z nadrukiem daty 31-10-19 – 20 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia.

  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 14 dni od przesłania zamówienia.

 2. Zawartość oferty.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę za cały zakres zamówienia oraz cenę za 1 szt. hologramu dla każdego ze wzorów wraz z kosztem dostawy.

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Cena: 100 %

  UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 2. Sposób złożenia oferty:

  1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pok. 007 Bud. A lub drogą elektroniczną na adres email: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

  2) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Wereszczak – tel. 713100511, email:magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).