Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r.

PDF28.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. (536,52KB)
 

 

                                                                                                                         Wrocław, 28.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi aktuarialnej polegającej na wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe) dla pracowników Zleceniodawcy na dni bilansowe:

 1. 31.12.2018 r. ,
 2. 31.12.2019 r.,
 3. 31.12.2020 r.

W ramach usługi przez zleceniobiorcę winny być wykonane następujące czynności:

 1. Weryfikacja danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, pod względem wewnętrznej spójności
 2. Skonstruowanie modelu do wyceny rezerw
 3. Stworzenie raportu z:
  • opisem zaakceptowanych przez Zleceniodawcę założeń ekonomicznych i pozaekonomicznych wykorzystywanych w modelu,
  • opisem przyjętej metodologii obliczeniowej,
  • zestawieniem wartości oszacowanych rezerw w podziale na każdy tytuł rezerwy osobno oraz na rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe,
  • podpisem i rekomendacją licencjonowanego aktuariusza.

III.OFERTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. posiadający udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania usługi
 2. posiadający doświadczenie w zakresie wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą  stosowne oświadczenie.

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie usługi w wyżej wymienionym zakresie.

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godziny 15:00.

Miejsce składania ofert: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50 - 043 Wrocław (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza) lub na adres barbara.dobrzeniecka@amuz.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Barbara Dobrzeniecka, tel. 71 310 05 31, adres e-mail barbara.dobrzeniecka@amuz.wroc.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).