Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 6 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 30/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (815,08KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

                                                

        Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.), art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)  oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji produktów gotowych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, za które odpowiedzialna materialnie jest Pani Katarzyna Iżko-Zalewska.

§ 2

Inwentaryzacji należy dokonać drogą spisu ilości z natury.

§ 3

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  1.  Ewa Świątek                     - przewodniczący
  2.  Piotr Kojro                        - członek
  3.  Magdalena Beniuk          - członek

    § 4

1. Składniki majątku wymienione w § 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Kwesturze w dniu 6 września  2018 r.

§ 5

Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 6 września do 11 września 2018 r. według stanu na dzień 6 września 2018 r.

§ 6

Inwentaryzacja ma charakter inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

§ 7

W trakcie inwentaryzacji:

  1. osobą zdającą jest Katarzyna Iżko - Zalewska,
  2. osobą przejmującą jest Inez Kropidło.

§ 8

Przeprowadzenie inwentaryzacji produktów gotowych należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

1)    przeprowadzenia spisu z natury przy czynnym udziale osób wymienionych w § 3 zarządzenia,

2)    przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu, 

3)    sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)    niezwłocznego przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Kwestury.

§ 10

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.