Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.09.2018 - Postępowania na wynajem basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.

PDF07.09.2018 - Postępowania na wynajem basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. (514,22KB)

PDF14.09.2018 - Sprostowanie (338,18KB)
 

Wrocław, 7 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

 

 1. Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

tel.  71 310 05 11

e-mail : magdalena.wereszczak@gmail.com

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

 1. Nazwa zamówienia:

  Wynajem basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wynajem basenu o długości 50 m dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w terminach:

 • poniedziałek: 11.30 do 12.15 - 1 tor  - 45 min.
 • poniedziałek: 12.15 do 13.00 - 1 tor  - 45 min.
 • poniedziałek: 19.00 do 19.45 - 2 tory - 45 min.
 • poniedziałek: 19.45 do 20.30 - 1 tor   - 45 min.
 • poniedziałek: 20.30 do 21.15 - 1 tor  - 45 min.
 • poniedziałek: 21.15 do 22.00 - 1 tor  - 45 min.

   

  Razem: 7 torów.

   

  Wynajem w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 27.05.2019 r. w określonych powyżej dniach z wyłączeniem świąt i dni planowo wolnych od nauki – razem 30 dni w okresie wynajmu.

 

Dni wolne od zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

 • 23.12.2018 r. – 02.01.2019 r. – przerwa zimowa
 • 02.02.2019 r. – 13.02.2019 r. – zimowa sesja egzaminacyjna
 • 14.02.2019 r. – 17.02.2019 r. – przerwa międzysemestralna
 • 18.04.2019 r. 23.04.2019 r. – przerwa wiosenna
 • 02.05.2019 r. – dzień rektorski

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

  Od 1 października 2018 r. do 27 maja 2019 r.

   

 2. Zawartość oferty.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę za cały zakres zamówienia ze wskazaniem podziału kosztów na okresy miesięczne.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 100 %

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 1. Sposób złożenia oferty:

  1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pok. 007 Bud. A lub drogą elektroniczną na adres email: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 19.09.2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

  2) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3) Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Wereszczak – tel. 713100511, email: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).