Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.09.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) obejmujących badanie instalacji ...

PDF19.09.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) obejmujących badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach A, B, C i E oraz w budynku przy ul. Biegasa 2. (325,82KB)
 

IR210 - 3/18                                                                          Wrocław, dn. 18.09.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie co pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z Art. 62 ust.2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U 2017 poz.1332) obejmujących badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach A, B, C i E oraz w budynku przy ul. Biegasa 2.

 

1) Budynek główny A wraz z oficynami B i C

 

 1. Lokalizacja: pl. Jana Pawła II nr 2 Wrocław
 2. Przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej
 3. powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji:
 • budynek A - 1142,09 m2  IV + piwnica
 • budynek B - 210,45 m2 V + piwnica
 • budynek C - 138,50 m2 II + częściowe podpiwniczenie
 1. Zakres kontroli:
 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 13 punktów
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających,  zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.
 1. Budynek A
 • badanie rezystancji izolacji obwodów - około 125 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  około 50 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 460 punktów
 1. Budynek B
 • badanie rezystancji izolacji obwodów - około 56 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  około 10 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 52 punkty
 1. Budynek C
 • badanie rezystancji izolacji obwodów Tablica TP-7 - 24 obwody
 • badanie wyłącznika róznicowoprądowego  - 5 punktów
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 51 punktów

 

2) Budynek E

 1. Lokalizacja: ul. Zelwerowicza 7-11 Wrocław
 2. Przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej
 3. powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji: 1572,61 m2 III + podpiwniczenie (garaż)
 4. Zakres kontroli:
 • Badanie ciągłości połączeń wyrównawczych - 11 punktów
 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 4 punkty
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających, zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 168 punktów
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów:
 • rozdzielnia główna - 64 obwody
 • rozdzielnia TP G - 21 obwodów
 • rozdzielnia TP 0 - 35 obwodów
 • rozdzielnia TPI-1 - 16 obwodów
 • rozdzielnia TPI-2  - 9 obwodów
 • rozdzielnia TPI-3 - 8 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-1 - 11 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-2 - 15 obwodów 
 • rozdzielnia TPII-3 - 8 obwodów 
 • rozdzielnia REA 0-1 - 6 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-1 - 22 obwody
 • rozdzielnia REA 1-2 - 26 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-3 - 6 obwodów
 • rozdzielnia REA 1-4 - 8 obwodów
 • rozdzielnia REI 1-1 - 16 obwodów
 • rozdzielnia REV 1-1 - 40 obwodów
 • rozdzielnia ROS - 8 obwodów
 • rozdzielnia Rwc - 2 obwody
 • rozdzielnia ROT 1 - 13 obwodów
 • rozdzielnia ROT 2 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 3 - 11 obwodów
 • rozdzielnia ROT 4 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 5 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 6 - 12 obwodów
 • rozdzielnia ROT 7 - 12 obwodów

   

 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • strefa ORGANY - 2 punkty
 • garaż - 17 punktów
 • parter -  82 punkty
 • I piętro - 152 punkty
 • II piętro - 208 punktów
 • sala koncertowa - 29 punktów

   

3) Budynek przy ul. Biegasa 2

 1. Lokalizacja: ul. Biegasa 2 Wrocław
 2. Przeznaczenie: mieszkalny
 3. powierzchnia zabudowy oraz ilość kondygnacji:
 • 445,00 m2  II + piwnica oraz garaż wolnostojący
 1. Zakres kontroli:
 • Badanie rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej - 4 punkty
 • oględziny połączeń złączy kontrolnych i innych, ciągłości przewodów doprowadzających,  zewnętrznego stanu instalacji piorunochronnej, stopnia skorodowania itp.
 • badanie rezystancji izolacji obwodów - 21 obwodów
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego -  4  punkty
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - około 48 punktów

Opis sposobu przygotowania oferty i warunków realizacji zamówienia:

 • Realizację zamówienia należy wykonać przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 62 ust. 5. Składając ofertę należy dołączyć potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień przez osobę wykonującą kontrolę i podpisującą protokół pokontrolny;
 • Po przeprowadzonej kontroli należy wykonać odpowiednie, sporządzone zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, protokoły i opatrzone podpisem i pieczątką osoby przeprowadzającej kontrolę przekazać Zamawiającemu;
 • Kryterium oceny ofert: 100 % cena
 • Cena powinna wynikać z przeprowadzonej kalkulacji prac koniecznych do wykonania zadania i obejmować wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
 • Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiektach objętych zamówieniem;
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
 • Cenę przedstawioną w ofercie będzie się uważać za cenę brutto;
 • Podana cena brutto uwzględniająca podatek VAT będzie obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji;
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę oddzielnie dla każdego budynku oraz łączna cenę za realizację całego zamówienia.
 • Zamawiający będzie dokonywał porównania ofert na podstawie łącznej ceny za realizację całego zamówienia;
 • Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na część;
 • Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Jana Pawła II nr 2 pok. 19 do dnia 25.09.2018 do godziny 12.00;
 • Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • Forma udzielenia – umowa;
 • Termin wykonania badań do 31.10.2018 r., termin dostarczenia protokołów do 15.11.2018 r.;
 • Czas wykonywania kontroli należy ściśle ustalać z Zamawiającym. Należy wziąć pod uwagę, że budynki przeznaczone do wykonania pomiarów są użytkowo czynne co będzie wymagało dostosowania godzin pomiarów do pracy i zajęć dydaktycznych Uczelni;
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 14 dni do daty złożenia
  w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze;
 • Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przyjęcia protokołów pokontrolnych.
 • Kary umowne w wysokości  5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 20 % łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez strony z przyczyn zależnych od Wykonawcy
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi oferentami.

   

  Do kontaktu z oferentami upoważniona jest mgr inż. Magdalena Kowalczyk

  tel. 71 310 05 51   kom. 501 610 862

  magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl