Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.09.2018 - Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (w specjalności gra na fagocie) na Wydziale Instrumentalnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

PDF28.09.2018 - Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (w specjalności gra na fagocie) na Wydziale Instrumentalnym w pełnym wymiarze czasu pracy. (400,66KB)
 

DK-1100-38/18                                                                                             Wrocław, 28 września 2018 r.

DZIEKAN

Wydziału Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

starszego wykładowcy

(w specjalności gra na fagocie)

na Wydziale Instrumentalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka  w specjalności gra na fagocie i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • posiadają minimum 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fagocie,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 6-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

   

  Oferty należy składać do dnia 24 października 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 015A lub 016A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie programu artystycznego
  w dniu  29 października 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  29 października 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.