Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na wyłonienie wykonawców na realizację zadań w zakresie nagłaśniania i nagrywania określonych imprez na terenie Akademii z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań...

PDFPostępowanie na wyłonienie wykonawców na realizację zadań w zakresie nagłaśniania i nagrywania określonych imprez na terenie Akademii z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań....pdf (863,44KB)

 

Wrocław, 2018-10-03

                                                                                                                                                         

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie ofertowe na realizację zadań z zakresu nagłaśniania i nagrywania określonych imprez na terenie Akademii z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań na podstawie umów zlecenia.

 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie realizacji dźwięku, reżyserii dźwięku lub akustyki oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w w/w zakresie.
 2. Ponadto wymagana jest dobra znajomość obsługi systemów nagłośnieniowych, systemu rejestracji dźwięku ProTools HD oraz umiejętność czytania nut i dyspozycyjność.
 3. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za 1 roboczogodzinę.
 4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym zgodnym z wymogami określonymi w pkt. 1 i 2.
 5. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, może wymagać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Termin realizacji zamówienia: 25.10.2018-30.06.12.2019.
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 o godzinie 10:00.
 8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dwóch kolejnych Wykonawców z najkorzystniejszymi ofertami i spełniających warunki udziału w postępowaniu. W celu zapewnienia ciągłości realizacji usługi, w przypadku braku dyspozycyjności w terminie wymaganym przez Zamawiającego wybranego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji nagrania i nagłaśniania określonej imprezy drugiemu Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.
 9. Terminy wykonania poszczególnych zadań będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z  Wykonawcą w odrębnych umowach.
 10. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia cząstkowego.
 11. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres:

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.