Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadań z zakresu obsługi sceny w trakcie określonych imprez na terenie Akademii.

PDF25.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadań z zakresu obsługi sceny w trakcie określonych imprez na terenie Akademii. (367,26KB)
 

Wrocław, 24.10.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie ofertowe na realizację zadań z zakresu obsługi sceny w trakcie określonych imprez na terenie Akademii na podstawie umów zlecenia.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę sceny podczas prób generalnych, jak i podczas trwania wydarzeń artystyczno-naukowych, w tym m.in.: wpuszczanie artystów na estradę, przestawianie krzeseł, pulpitów, instrumentów i potrzebnego  sprzętu.
 2. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za 1 roboczogodzinę.
 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca roku akademickiego 2018/2019.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 o godzinie 10:00.
 5. Kryterium wyboru ofert jest cena podana w ofercie.
 6. W celu zapewnienia ciągłości realizacji usługi, w przypadku braku dyspozycyjności w terminie wymaganym przez Zamawiającego wybranego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia podczas określonej imprezy kolejnemu Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
 7. Terminy wykonania poszczególnych zadań będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z  Wykonawcą z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 8. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za obsługę danego wydarzenia artystycznego.
 9. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres: joanna.polak@amuz.wroc.pl

   

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.