Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.10.2018 - Postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego

DK-1660-1/18

 

PDF31.10.2018 - Postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego (699,47KB)

Wrocław, 30 października 2018 r.

 

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego.

       Usługi świadczone mają być od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

       Ilość pracowników Zamawiającego wynosi: 255 osób, w tym:

-  nauczyciele akademiccy: 164 osoby,

-  pracownicy administracyjni: 68 osób,

-  pracownicy obsługi: 22 osoby,

-  kierowca: 1 osoba.

       Oferta powinna zawierać:

-  jednostkowy koszt badań profilaktycznych,-  jednostkowy koszt badań dodatkowych,

-  miejsce/miejsca wykonywania badań,

-  wykaz dni i godzin świadczenia usług medycznych,

-  określenie maksymalnego okresu oczekiwania na badania (w tym na badania kontrolne) w dniach roboczych.

       Kryteria oceny ofert:

       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena ( C ) 70% 70 punktów
2. Odległość (O) 10% 10 punktów
3. Dostępność (D) 10% 10 punktów
4. Czas oczekiwania (CO) 10% 10 punktów

1)  Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Dla powyższego kryterium cena oferty to suma cen brutto wszystkich cen jednostkowych podanych w ofercie. Przy czym Wykonawca wyszczególni  i wymieni wszystkie niezbędne badania dodatkowe.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 70%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google).

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                               

Odległość min wśród złożonych ofert

            O = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

Odległość w ofercie badanej

Wykonawca w ramach kryterium „Odległość” może maksymalnie uzyskać 10 pkt.

 

3) W przypadku kryterium Dostępność (należy podać ilość dni roboczych w tygodniu) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

        

     Dostępność w dniach w badanej ofercie

D = ---------------------------------------------------------- x 100 x 10%

                 Dostępność 5 x w tygodniu

Wykonawca w ramach kryterium „Dostępność” może maksymalnie uzyskać 10 pkt.

Każdy z wykonawców poda ilość dni roboczych w tygodniu w jakich pracownik Zamawiającego będzie miał dostęp do usługi będącej przedmiotem zamówienia. Liczone będą dni, w których wykonawca zapewni minimum 5 godzin dostępu do usługi.           

 

4) W przypadku kryterium „Czas oczekiwania” Zamawiający oceni czas oczekiwania na badania. (Zamawiający dopuszcza maksymalnie 4 dni robocze, zastrzeżeniem, że liczone będą tylko te oferty, w których czas oczekiwania na badania kontrolne nie przekroczy 2 dni roboczych). Punkty będą przyznawane następująco:

Ten sam dzień roboczy/1 dzień roboczy – 10 punktów

2 dni robocze –  8 punktów

3 dni robocze –  6 punktów

4 dni robocze – 4 punkty

Zamawiający dokona wyboru oferty, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans  ww. elementów.

Miejsce składania ofert - osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław pok. 022A (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza), poczta na adres jw. lub elektronicznie na adres: .

Termin składania ofert upływa: 20 listopada 2018 r. godz. 10:00.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.