Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

PDFZarządzenie Nr 40/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (553,22KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 40/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. (389,54KB)

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

   Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie Działu Informatycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, za które odpowiedzialny materialnie jest Pan Krzysztof Kośmider.

§ 2

   W celu terminowego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1)  Ewa Sienkiewicz                -  przewodnicząca,

2)  Magdalena Kowalczyk      -  członek,

3)  Ryszard Tomczyk             -  członek.

§ 3

   Składniki majątku wymienione w § 1 należy zinwentaryzować drogą spisu z natury poprzez elektroniczny odczyt kodu kreskowego za pomocą przeznaczonego do tego celu terminalu, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dozwolone jest porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

§ 4

   Składniki  majątku wymienione w § 1 nieoznakowane kodem kreskowym należy spisać na arkuszach spisowych, pobranych w Kwesturze w dniu 20 listopada 2018 r.

  § 5

   Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniach 20 - 21 listopada 2018 r. wg stanu na dzień 31 października 2018 r.

§ 6

   Inwentaryzacja ma charakter inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

§ 7

   W trakcie inwentaryzacji:       

1)  osobą zdającą jest Krzysztof Kośmider,

2)  osobą przejmującą Rajmund Durał.

§ 8

   Przeprowadzenie inwentaryzacji składników wymienionych w § 1 należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

   Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)  przeprowadzenia spisu z natury przy czynnym udziale osób wymienionych w § 7 zarządzenia,

2)  przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu,

3)  rozliczenia inwentaryzacji

4)  niezwłocznego przekazania do Kwestury kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

§ 10

   Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 11

   Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 12

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                

                                                                                                                Załącznik do Zarządzenia nr 40/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego z dnia 16 listopada 2018 r.

 

.......................................................

                (Nazwa jednostki – pieczęć)

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

1. …………………………        – przewodniczący

2.  ………………………..         – członek

3.  ………………………..         – członek

 

na posiedzeniu w dniu………….... dotyczącym inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Nr ……………..…………………………...), przeprowadzonej w okresie od ………………. do …………….. r. według stanu na dzień ………………….., dokonała następującego rozliczenia:                        

1.  Ustalony stan ewidencyjny:

Środki trwałe

-    ………………

Wartości niematerialne i prawne

-    ..…………….. zł

Wyposażenie

-    ………………

 

 

2.  Ustalony stan wg spisu z natury:

Środki trwałe

-    ……………….

Wartości niematerialne i prawne

-    ………………. zł

Wyposażenie

-    ……………….

 

 

3.  Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

1) niedobory ogółem    ..………… zł

3)  nadwyżki  ogółem   – ………….. zł

Wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonała i rozliczenie sporządziła

………………

         Podpis

Wyceny wyposażenia dokonała i rozliczenie sporządziła

………………

         Podpis

4. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co  następuje:

……………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………

            (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

         (podpisy członków komisji)

Opinia radcy prawnego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                                (data)                                                     (podpis)

Opinia głównego księgowego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                                 (data)                                                   (podpis)