Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy instrumentu – Fagotu – 1 szt.

PDF26.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy instrumentu – Fagotu – 1 szt. (1,19MB)
 

Wrocław, 26.11.2018 r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy instrumentu – Fagotu – 1 szt.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Specyfikacja instrumentu:

 • fagot wykonany z czerwonego klonu
 • mechanika posrebrzana twardym srebrem, wykonana z odlewu niklowo-srebrnego
 • zamek łączący skrzydło z rurą basową zamykany szpilką wsuwaną w górną część skrzydła obok wejścia esu
 • klapa wysokie D i klapa wysokie E
 • klapa trylowa es
 • klapa trylowa e/fis
 • zamknięcie piano-systemu dla kciuka lewej ręki
 • klapa trylowa cis
 • osłona klapy B
 • osłona klapy E
 • osłona klapy D
 • klapy H i B mocowane na osobnych osiach
 • klapa okularowa pod dźwięk d
 • klapa okularowa pod dźwięk h
 • niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych d, e, f w skrzydle wchodzące w głąb kanału skrzydła
 • niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych h, c oraz pod klapą g1
 • rolki w klapach C, Cis, D, i Es, F, Fis (ów), As, B
 • klapa trylowa B w stopie, dla 4 palca
 • podwójna klapa As
 • podwójna klapa niskie C
 • klapa trylowa As/B
 • wylany otwór dźwiękowy pod klapę cis w skrzydle
 • korki na czopach skrzydła i rury basowej
 • niemieckie wykończenie
 • es nr 1 oraz nr 2
 • uchwyt balansowy
 • kanał skrzydła i węższy kanał stopy wylany naturalnym kauczukiem

 

 • futerał na instrument
 • wyciory
 • szmatka do polerowania mechaniki
 • pasek na szyję
 • pasek pod udo
 • podpórka lewej ręki
 • smar do czopów

 

 • stojak do fagotu

2. Założenia do umowy

Termin realizacji:

Do 10 dni od dnia podpisania umowy

 • W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

Płatność:

 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

a) Protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

b) Prawidłowo wystawionej faktury VAT (podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru).

 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Inne:

 • Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia,
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie mgr Dariusz Bator a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.
 • Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

Oferta:

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna zawierać całkowitą cenę i datę realizacji zamówienia (wraz z kosztami dostawy)
 • oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową;
 • oferta powinna posiadać datę sporządzenia;
 • oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
 • oferta powinna być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta.

Kryteria oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

40%

40 punktów

2.

Jakość (J)

60%

60 punktów

 

 

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

  Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

          Cmin

  C = --------- x40%x100

           CB

  C – wartość punktowa ceny

  Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

  CB – cena badanej oferty

   

 2. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

        Jbad

J = --------- x60%x100

       Jmax

J – wartość punktowa kryterium „jakość”

Jbad – ilość punktów po przeliczeniu w badanej ofercie

Jmax – największa ilość punktów, które otrzymał instrument spośród oferowanych

1) W ramach kryterium „jakość” oceniane będą następujące elementy:

b) Barwa dźwięku w zakresie każdego rejestru dźwiękowego: ocena od 0 do 10: minimalnie pełna
i wyrównana – 0, maksymalnie pełna i wyrównana – 10. Pozostałe proporcjonalnie. Ocena dokonywana w pełnych wartościach.

c) Wyrównana intonacja w pełnym zakresie brzmienia instrumentu: ocena od 0-10: minimalnie wyrównana intonacja – 0, maksymalnie wyrównana intonacja – 10, Pozostałe proporcjonalnie.  Ocena dokonywana w pełnych wartościach.

d) Wyrównany dźwięk w pełnym zakresie instrumentu: ocena od 0 do 10, niewyrównany dźwięk – 0, maksymalnie wyrównany – 10. Pozostałe proporcjonalnie.  Ocena dokonywana w pełnych wartościach.

e) Precyzyjna technika: właściwa twardość i precyzja mechaniki charakterystyczna dla danego rodzaju instrumentu ocena od  0 do 10, brak właściwej twardości i precyzyjności mechaniki – 0, maksymalnie właściwa twardość i precyzyjność mechaniki – 10. Pozostałe proporcjonalnie.  Ocena dokonywana w pełnych wartościach.

2) Członkowie komisji przetargowej/powołani biegli wskazani do oceny, przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty w skali od 0 do 40 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów – przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 40 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 %.

3) Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryterium cena i jakość.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom  Zamawiającego przetestowania 1 egzemplarza  oferowanego modelu instrumentu w siedzibie Zamawiającego.
 4. Termin testowania będzie ustalany w trybie indywidualnym, niezwłocznie po wystosowaniu wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni po wystosowaniu wezwania. 
 5. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanego modelu instrumentu z opisem przedmiotu zamówienia i dokonania oceny w ramach kryterium „jakość”.
 6. W razie niedostarczenia oferowanego przez Wykonawcę modelu instrumentu w celu dokonania jego oceny w wyznaczonym terminie Zamawiający odrzuci ofertę danego Wykonawcy.

Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty można składać do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

 • oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:    alicja.pigas@amuz.wroc.pl

 • oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).