Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego ...

PDFZarządzenie Nr 41/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019. (568,18KB)
 

Zarządzenie Nr 41/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.

 

Na podstawie art. 179 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2, § 11 ust. 9, § 13 ust. 1, § 16 i § 17 ust. 5 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 270 ust. 1  i art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

`           Do celów przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 ustala się:

 1. w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na kwotę 950 złotych,
 2. wysokość świadczeń pomocy materialnej:
 1. wysokość minimalnego stypendium socjalnego – na kwotę 100 złotych miesięcznie,
 2. podwyższenie stypendium socjalnego z tytułu dojazdu i zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – na kwotę 500 złotych miesięcznie,
 3. wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności:
 • stopień znaczny – na kwotę 900 złotych miesięcznie,
 • stopień umiarkowany – na kwotę 800 złotych miesięcznie,
 • stopień lekki – na kwotę 700 złotych miesięcznie,
 1. wysokość maksymalnej zapomogi – na kwotę 800 złotych,
 2. wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów – na kwotę 800 złotych miesięcznie.

   

  § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, P.T. Dziekanom Wydziałów, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.